Eurooppa Politiikka

Islamistinen radikalisoituminen: “Me ja muu maailma”

Kuva Wikimedia Commons.
Wienin yliopiston tutkimuksen mukaan islamistiseen radikalisoitumiseen liittyy sosiaalisia kontakteja, “radikaali ympäristö”.  Radikaalissa ympäristössä avainrooli on salafismia levittävillä moskeijoilla sekä uskonnollisilla auktoriteeteilla. Radikalisoituneen mielestä ihanteellisen yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän perusta on sharia-kalifaatti ja islamilainen oikeusjärjestys. Pyrittäessä siihen, tavoitteet pannaan täytäntöön lähetystyöllä, tai tarvittaessa voimakeinoin.

Wienin yliopisto julkaisi heinäkuussa 2017 tutkimuksen, jossa haastattelujen perusteella muodostettiin kuva, kuinka radikalisoitumisprosessiin vaikuttivat islamin doktriinit, normit ja arvot.

Suurin osa haastatelluista oli muslimiperheiden jälkeläisiä ja tunsivat hyvin islamin ja sen perustan. Tutkimus ei tue yleistä olettamusta, että radikalisoituneilla henkilöillä olisi vain vähän uskonnon tuntemusta.

Radikaali ympäristö

Radikalisoitumisprosessiin liittyy sosiaalisia kontakteja, “radikaali ympäristö”. Tällainen ympäristö tarjoaa symbolista ja logistista tukea, sekä auttaa käymään islamistista ja jihadistista ajatustenvaihtoa.

Radikaalissa ympäristössä avainrooli on salafismia levittävillä moskeijoilla, kuten myös uskonnollisilla auktoriteeteilla. Vaikka radikaali ympäristö käsittää nykyään myös internetin, joka palvelee merkittävänä informaationvälitys- ja kommunikaatiokanavana, henkilökohtaisilla kontakteilla on merkittävä rooli.

Uskonnollinen lähetystyö on radikaaleissa ympäristöissä avainasemassa. Radikaalin ympäristön matala sisäänpääsykynnys ja tarve lähetystyöhön tekee ympäristön jäsenistä radikaalin islamilaisen teologian kantajia ja välittäjiä.

Henkilön roolin ympäristössä määrää hänen uskonnollinen tietämyksensä. Henkilöt, joilla on laaja teologinen tietämys, ovat ympäristön auktoriteetteja ja avainasemassa ideologian levittämisessä.

“Me ja muu maailma”

Radikaalit ryhmät ja yksilöt näkevät itsensä ainoina oikeina muslimeina.

Kuilu yhteiskunnan valtaosan ja muiden muslimien sekä radikaalin ympäristön välillä on leveä. Yleinen sosiaalinen ympäristö koetaan rappeutuneeksi. Radikaalit ympäristöt erottaa muista yhteisöistä myös demokratian kieltäminen sekä sharia-lakien omaksuminen yhteiskunnan perustaksi. Tällainen yhden totuuden ja tosiuskovien maailmankuva johtaa vieraantumiseen muusta yhteiskunnasta, ja ideologia auttaa tähän liittyvän ulkopuolisuuden tuntemuksen kehittymisessä.

Lännen kokeminen muslimimaailman viholliseksi näyttelee myös keskeistä roolia radikalisoituneen henkilön omakuvan muodostumisessa.

Kyselyyn osallistuneet olivat alemmista sosiaalisista luokista, mikä korostaa syrjäytyneisyyden kokemusta sekä on yksi radikalisoitumisprosessin tekijöistä.

Radikalisoituneiden mielestä ongelmien ratkaisu piilee kaikkien “luvattomien” virtausten ja uskomusten puhdistamisessa islamista, ja paluussa muslimiyhteiskunnan ihannekuvaan, jollainen vallitsi islamilaisen historian alussa.

Ihanteellisen yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän perusta on sharia-kalifaatti ja islamilainen oikeusjärjestys, ja pyrittäessä siihen, tavoitteet pannaan täytäntöön lähetystyöllä, tai tarvittaessa voimakeinoin.

Jakoa

Liity kannattajajäseneksi

Grilli kesäkuntoon - tulikulma.fi

Uusimmat uutiset