Kolumnit

YK muotoilee uutta pitkäkestoista järjestelmää maailman pakolaisongelmaan

Kuva Wikimedia Commons.

YK haluaa muuttaa maailman maahanmuuttoa laittomasta lailliseksi kontrolloiduksi kiintiöpohjaiseksi järjestelmäksi, jossa solidaarisuutensa osoittaneita maita palkitaan. YK:n täysistunto teki 19.09.2016 päätöksen ns. New Yorkin lauselmasta. Tämä lauselma on suorassa yhteydessä joulukuussa 2018 Marokossa pidettävään YK-pakolaiskokoukseen, jossa on tarkoitus allekirjoittaa GCM-sopimus.

Sopimus määrittelee, mihin valtioihin maahanmuuttoa helpotetaan. Lisäksi sopimus pyrkii vahvistamaan maahanmuuttajien oikeuksia ja velvoittaa allekirjoittajamaat ottamaan vastaan kansainvälisen yhteisön määrittelemät määrät maahanmuuttajia. Sopimuksen valmistelut ovat käynnissä, ja sopimusneuvottelujen odotetaan loppuvan kesällä 2018.

New Yorkin lauselma

YK-edustajien tekemässä New Yorkin lauselmassa vaaditaan moraalisten ja humanitaaristen syiden nostamista keskiöön taistelussa laitonta maahanmuuttoa ja pakolaisvirtoja vastaan. Tässä lauselmassa asetetaan maailman laajuisia raameja kansainväliselle taakanjaolle.

”Suuret pakolais- ja maahanmuuttajavirrat vaikuttavat poliittisesti, taloudellisesti, kehitystä edistävästi, humanitaarisesti ja ihmisoikeudellisesti yli kaikkien rajojen. Tässä on kyse globaalista ilmiöstä, globaalista tavasta kohdata ja ratkaista globaaleja haasteita. Mikä maa ei voi selvittää tämän kaltaisia ihmisvirtoja yksin”. (1)

Salakuljetuksen vastainen taistelu

YK:n alaisen maailman tulee valmistautua kaikin mahdollisin keinoin taisteluun ihmissalakuljetuksen harjoittamaa riistoa vastaan. Samalla on pyrittävä poistamaan pakolaisilta mahdollisuus joutua elämää vaarantaviin tilanteisiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä luoda maailman laajuinen järjestys, joka ohjaa siirtolaisuutta ja muuttoliikettä turvallisemmalle polulle.

Suora petos alkaa toteamuksesta, että tarkoitus on ”pureutua syvemmälle massamuuttoliikkeiden alkuperäisiin syihin”. Tässä on jalona tavoitteena puuttua kriisien syntyyn ja auttaa köyhiä tasapainottamalla kulloisiakin tilanteita kehitysavulla ja muilla taloudellisilla apuvälineillä jo lähtömaissa.

Tähän nojaten YK-tutkimus (21.03.2000) ehdottaa kuihtuvalle Euroopalle ratkaisuksi ”hoitosuhdemaahanmuuttoa” kolmansista maista, pääosin Afrikasta ja Lähi-idästä. Tämä maahanmuutto mahdollistaisi hoitosuhteen normalisoinnin ikääntyvässä Euroopassa.

Saksassa tutkimus laskee tarvittavan vuosittain 3,63 miljoonaa maahanmuuttajaa ja koko Euroopassa noin 13,48 miljoonaa maahanmuuttajaa. Nämä luvut eivät osoita suurta kiinnostusta ”alkuperäisen syyn hoitamiseen”.

Tutkimuksessa on jopa vieläkin epäuskottavampaa : ”Me velvoitamme itsemme taistelemaan muuttoaaltoja aiheuttaviin tai sitä lisääviin syihin. Me tulemme analysoimaan syitä jotka aiheuttavat muuttoaaltoja lähtömaissa ja tekemään voitavamme ongelmien ratkaisemiseksi … Maahanmuuton tulisi olla vapaa valinta, eikä mikään välttämättömyys pakon edessä”.

YK-agenda 2030

YK-agenda 2030 -ohjelmasta ”kestävälle kehitykselle” löytyy puolestaan omat helmensä. Ohjelman positiivisuutta kuvastaa usko, että ”maahanmuuttajat, talouskasvu ja kestävä kehitys” muuttavat maailman paremmaksi, ja maailma tottuu hetkessä ”turvallisen, organisoidun ja jatkuvan maahanmuuton tuomiin etuihin ja mahdollisuuksiin”.

Tämä lienee kuitenkin sanallista akrobatiaa, jolla pyritään sekoittamaan ihmisten ajatuksia ja perustelemaan omia mielihaluja sekä suunnitelmia.

YK-asiantuntijat ja valmistelijat

YK-piireissä erittäin vaikutusvaltainen britti Peter Sutherland toimi YK-erikoislähettiläänä vuosien 2006 ja 2016 välillä. Sutherland sanoi UK:n ylähuoneelle vuonna 2012: ”Tosiasia on, että esimerkiksi Saksan kaltaisten maiden ja Etelä-Euroopan EU-maiden ongelma on ikääntyvä kansa, jota käytetään avainperusteluna tulevalle muuttoliikkeelle ja monikulttuurillisille valtioille”.

Olen vakuuttunut, että se joka sanoo, että kansallinen homogeenisuus on tuhottava, on helvetin oikeassa. Juuri tätä minä suunnittelen! Jos voisin tuhota homogeenisuuden huomenna, tuhoaisin sen, oma kansani mukaan lukien – YK-erikoislähettiläs Peter Sutherland

Eräässä amerikkalaisen ajatushautomon (Council on Foreign Relations) kokouksessa vuonna 2015 Sutherland kertoi tulevaisuuden visioistaan: ”Olen vakuuttunut, että se joka sanoo, että kansallinen homogeenisuus on tuhottava, on helvetin oikeassa [dead bloody right]. Juuri tätä minä suunnittelen! Jos voisin tuhota homogeenisuuden huomenna, tuhoaisin sen, oma kansani mukaan lukien”.

Siinäpä YK:n todellinen agenda paljastettuna.

Moraalinen paine

New Yorkin julistus sekä EU:n julkilausuma ovat osaltaan luomassa paineita niin yksittäisille maille kuin koko Yhdistyneille Kansakunnille järjestönä. Nämä julkiset ulostulot niin YK:n pakolaisjärjestöjen kuin EU:n osalta ovat yksi palapelin paloista, joilla pyritään osoittamaan kansalle tapahtumien väistämättömyys ja välttämättömyys.

Moraalisaavista on kaivettu molempiin julistuksiin useita kohtia yleisestä ihmisoikeusjulistuksesta. ”Kaikki ihmiset ovat syntyneet vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja samoilla oikeuksilla varustettuna, jotka on tunnustettava kaikkialla. Me haluamme muistuttaa, että meillä on oikeudellinen velvoite poistaa kaikki syrjintä, joka perustuu rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, äidinkieleen, uskontoon, poliittiseen tai yleiseen mielipiteeseen, kansalliseen tai sosiaaliseen perintöön, varakkuuteen, syntymään tai muuhun statukseen. Kuitenkin joudumme huomaamaan, miten useat pakolaiset ja maahanmuuttajat joutuvat kohtaamaan kasvavaa muukalaisvihaa ja rasismia koko maailmassa”.

New Yorkin sopimuksen kohdassa II ”Velvoitteet, jotka koskevat pakolaisia ja maahanmuuttajia” asiaa korostetaan vielä lisää alakohdassa 22. ”Alleviivaten tehtävämme tärkeyttä ja siihen liittyviä kysymyksiä tulemme harjoittamaan ihmisille suunnattua, hellää, humaania, arvollista ja sukupuolineutraalia sekä välitöntä vastaanottoa kaikille ihmisille, jotka tulevat maihimme. Tulemme varmistamaan tämän erityisesti niille, jotka tulevat suurten pakolais- ja maahanmuuttaja-aaltojen mukana, kuten myös pyrimme varmistamaan, että tulijoiden ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia tulla valvomaan ja suojelemaan”.

Vieraanvaraisuus, joka ulottuu kaiken kattavaksi, vahvistetaan kohdassa 24, jossa ”maailman hallitus” kieltää rajalta käännytyksen: ”Me teroitamme uudestaan, että perussääntö kieltää ihmisten rajalta käännyttämisen”.

Tämä ja YK:n uuden portugalilaisen pääsihteerin Antonio Gutterres:n Lissabonissa antama lausunto hetki valintansa jälkeen 22.11.2016 kertoo, ”että maahanmuutto ei ole ongelma vaan ratkaisu” alleviivaten YK-agendaa omalta osaltaan. ”Eurooppalaisilla mailla ei mielestäni ole oikeutta kontrolloida rajojaan, vaan heidän tulisi ottaa maailman köyhimpiä ihmisiä luokseen. On tunnustettava, että maahanmuutto on todellista, eikä se tule katoamaan”.

Rajasuojan määritys New Yorkin julkilausumassa

New Yorkin julistus määrittelee kansakunnille ”oikeuden ja velvollisuuden turvata rajansa”, mutta tämä sallitaan vain ”rajan ylittävän rikollisuuden, terrorismin ja luvattoman kaupan estämiseksi”. Tämän vuoksi on lähes varmaa, ettei maahanmuuttajaa tulla estämään tai palauttamaan. ”Tulemme varmistamaan, että kaikilla rajoilla työskentelevillä poliiseilla ja virkamiehillä on riittävä koulutus ihmisoikeuksien osalta, jotta he osaavat toimia kansainvälisten rajojen ylittäneen tai sen ylittämistä yrittävän ihmisen kanssa”.

Rajan laittoman ylityksen rangaistukset eivät muodostu pelotteeksi tai esteeksi, koska julistuksen kohdassa 33 kerrotaan: ”Varmistamme tässä, että kaikkien rajan ylittävien tai sitä yrittävien henkilöiden oikeus on saada puolueeton tutkimus turvapaikan tarpeesta sekä heidän pakomatkansa että oleskelunsa olosuhteet on tehtävä siedettäviksi, eikä rajoja ylittävää liikennettä saa tehdä rangaistavaksi”.

Toisaalta on hyvä muistaa, etteivät yleiset ihmisoikeudet oikeuta maahanmuuttoon tai vastaavasti velvoita valtioita ottamaan maahanmuuttajaa vastaan. Saksan johtaviin oikeusoppineisiin kuuluva entinen perustuslakituomioistuimen tuomari professori Udo Di Fabio vahvistaa tämän.

”Perusoikeudet varmistavat jokaiselle ihmiselle, joka elää Saksan liittotasavallan alueella ja kuuluu Saksan liittotasavallan alaisuuteen, ihmisoikeuksien mukaisen käsittelyn. (Art. 1 Abs. 1 GG) Toisaalta sama laki ei turvaa koko maailman ihmisille samoja oikeuksia, vaikka maahanmuutto olisi oikeudellisesti tai muuten luvallista. Tällaiseen yleissitovaan yleisturvaan ei ole mitään velvoitteita, ei Eurooppa-oikeudellisesti kuten ei myöskään Saksan oikeuden mukaan. Tällainen yleismaailmallinen rajoittamaton suojeluvelvoite tulisi räjäyttämään kappaleiksi koko demokraattisen itsemääräämisoikeuden ja yhteiskunnan mahdollisuuden turvata rauha ja määräysvalta alueellaan”.

Vastustajat on syytä eristää sosiaalisesti

On selvää, että kaikissa maissa on oppositionsa, joka vastustaa rajatonta maahanmuuttoa. Tämän voiman on nähty kasvavan vauhdilla koko Euroopan alueella vuodesta 2015 alkaneen pakolaisvirran jälkimainingeissa. Tämä joukko on YK:n mukaan asetettava moraalisesti epäilyttävään valoon käyttäen hyväksi rasismi- ja ksenofobialeimaa eristettäessä näitä ryhmiä yhteiskunnasta. Tästä antaa ohjeita ja määrityksiä julistuksen kohta numero 14:

”Me tuomitsemme kaikki pakolaisia ja maahanmuuttajia kohtaan suunnatut teot ja julistukset, joissa esiintyy rasismia, rotuvihaa tai muukalaisvihaa, sekä  näissä yhteyksissä usein käytettävät stereotypiat uskontoon tai maailmankuvaan liittyen … Pakolaisten tai maahanmuuttajien muuttaminen viholliskuvaksi rikkoo ihmisoikeudellista kunniaa ja kaikkien ihmisten tasa-arvoisuutta – arvoja, jotka olemme itsellemme määritelleet. Me Yhdistyneet Kansakunnat, näiden maailmanlaajuisten arvojen suojelijat ja oikeuden vaa´at, olemme kokoontuneet tuomitsemaan jyrkästi kaikki muukalaisvihan, rotuerottelun ja suvaitsemattomuuden ilmentymismuodot. Me tulemme ottamaan askelia sellaista kehitystä kohti, joka vastaa näihin asenteisiin ja käyttäytymismalleihin niitä estäen. Varsinkin viharikoksia, kansankiihotusta ja rasistista väkivaltaa kohtaan. Me tervehdimme pääsihteerin ehdottamaa maailman laajuista ohjelmaa muukalaisvihaa kohtaan ja tulemme yhteistyössä YK:n kanssa viemään tämän jokaista maailman kansalaista koskevan uudistuksen läpi”.

Julistuksen sanamuodot on tarkoituksella aseteltu niin, että protesti on jatkossa luokiteltavissa suvaitsemattomaksi toiminnaksi ja yhdistettävissä rasismiin ja muukalaisvihaan. Se, joka vastustaa jatkossa pidäkkeetöntä maahanmuuttoa, on muukalaisvihamielinen rasisti.

Mielenkiintoisin on kohta, jossa kerrotaan, että ”se, joka tekee maahanmuuttajista tai pakolaisista vihan kohteita, heikentää kaikkien ihmisten perusoikeuksia ja tasa-arvoa”. Tässä kohtaa tasa-arvo ymmärretään ilmeisen väärin. Kohta luokittelee tasa-arvon kaikille samaksi oikeudeksi, mutta kuitenkin ihmiset ovat erilaisia. Väärällä avainsanalla ”kaikkien ihmisten tasa-arvo” yritetään peittää totuus siitä, että maassa syntyneellä on vapaa tahto valita kenet päästää maahansa ja kenen naapurina elää.

Globaali maahanmuuttoagenda

New Yorkin julistus painottaa liitteessä II, että on käytävä valtioiden välisiä neuvotteluja, ”jotka johtavat globaaliin maahanmuuttosopimukseen, jolla taataan turvallinen, järjestäytynyt ja jatkuva maahanmuutto. Globaali sopimus sisältää sarjan osallistujamaiden kesken neuvoteltuja velvoitteita, perusteita ja sopimuksia kansainväliselle maahanmuutolle kaikessa laajuudessaan”.

Tämän neuvotteluvaiheen tulisi olla nyt loppusuoralla, koska sopimuksen oletetaan olevan valmis heinäkuussa 2018. Jäsenmaiden neuvottelema sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 10.-11. joulukuuta 2018 Marokossa pidettävässä YK-huippukokouksessa.

USA:n presidentti Donald Trump on ilmaissut selvästi, että ”USA on itsenäinen maa. Me luomme itse säännöt maahanmuutolle. Me emme kuuntele ulkomaalaisia byrokraatteja”.

Sopimuksen neuvotteluista ja läpi viemisestä vastaa GFDM (Global Forum on Migration & Development), joka on tiiviissä yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestöjen kanssa. Tehtäväksi tälle organisaatiolle on annettu ”perehtyä maahanmuuttoon ja kehitysyhteistyöhön”.

GFDM:n perustajiin kuuluva aiemminkin mainittu Peter Sutherland ei vähennä epäluuloa järjestön tavoitteita kohtaan. Sutherland on myös ollut korkea YK-virkamies, toiminut EU:ssa ja Goldman-Sachsin hallituksessa sekä David Rockefellerin perustaman Trilateraalin komission jäsenenä ja Bilderberg-ryhmän ohjausryhmän jäsenenä.

Sutherlandin motiivit eivät jää epäselviksi varsinkaan, kun hän on niistä avoimesti puhunut. Tavoitteena on tehdä massamaahanmuuton kautta loppu homogeenisistä yhteiskunnista. Sutherlandin kutsui YK:n palvelukseen järjestön pääsihteeri Kofi Annan vuonna 2006, ja Sutherland laittoi tuulemaan kutsumalla kokoon komission, jonka lopputyötä saamme joulukuussa 2018 ihailla.

Komissioon kuuluu poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä YK-maista, kansalaisjärjestöjä, joista osa on suoraan turvapaikkateollisuuden edustajia, asiantuntijoita ja maahanmuuttajajärjestöjä, joissa vaikuttajina on yksipuolisesti omiin etuihinsa nojaten toimivia henkilöitä.

Sutherland tuki järjestön toimintaa kohti lopullista ratkaisua, kunnes kuoli vuonna 2018 sairastettuaan kaksi vuotta.

Sutherlandin jälkeen GFDM-järjestön johtoon asetettiin tohtori Götz Schmidt-Bremme, joka toimi vuodesta 2013 vuoteen 2017 Saksan liittotasavallan ulkoministeriön oikeuden-, konsulitoiminnan- ja maahanmuutto-osaston johtajana. Schmidt-Bremme kirjoitti marokkolaisen kollegansa kanssa Peter Sutherlandista: ”Vuosi 2018 on ratkaiseva vuosi kansainväliselle pakolaissopimukselle. GFDM on inspiroitunut Sutherlandin aloittamasta työstä ja vienyt eteenpäin herra Suthelandin työtä ja visiota. Tulemme ikuisesti muistamaan tämän yleisön palvelijan työtä GFDM:n ja globaalin yhteisön puolesta”.

Globaali maahanmuuttoagenda EU:ssa

Viikolla 20. – 24.04.2018 käytiin EU-parlamentissa keskustelu YK-agendasta ja uudesta sopimuksesta. Tämän keskustelun pohjalta tehtiin julkilausuma, joka ei jätä parlamentin tukea projektille epäselväksi.

Saksalaisen AfD-puolueen EU-parlamenttiedustaja professori Jörg Meuthen kommentoi asiaa videolla. – Tämä on prosessi, joka johtaa maailman laajuiseen maahanmuutonohjausmekanismiin, kertoo Meuthen videolla. – Sopimus velvoittaa kaikki allekirjoittajamaat oikeudenmukaiseen jakoon, vastuuseen vastaanotosta ja maahanmuuttajien tukemiseen maailman laajuisesti.

EU-maita vaaditaan kirjaimellisesti ”tunnustamaan vastuunsa ja kantamaan osanansa”. EU-parlamentti vaatii ”maailman laajuisen vastuunjakomekanismin käyttöönottoa”.

Vastuu ja vastuunjako

Vastuu on muodostunut moraalisen paineen luomisen ykköskärjeksi. EU:n johto ja parlamentti tuntevat olevansa vastuussa Afrikan ja Lähi-idän köyhyydestä ja kaaoksesta. Tämä parlamentin päättämä kollektiivinen vastuu velvoittaa EU:ta ja koko maailmaa auttamaan alueelta pois haluavia ihmisiä kohti parempaa tulevaisuutta.

Suuren inhimillisyyden naamion takaa löytyy kuitenkin USA/NATO ja organisaatioita kuten IMF, jotka ovat aiheuttaneet suurimmilta osin tämän kurjuuden ja sodat omilla toimillaan tai vasalliensa kautta. EU-komissio ja -parlamentti eivät tätä kriisien lähtökohtaa huomio jakaessaan vastuuta vastuunkannosta.

EU ja sen jäsenmaat ovat kuitenkin epäonnistuneet jatkuvan ja vapaan maahanmuuton ja vastuunjakohalun luomisessa inhimillisten syiden vuoksi. Läheisenrakkautta ja myötätuntoa on vaikeata herättää, kun samaan aikaan ihmiset kokevat joutuvansa luopumaan omistaan toisten hyväksi.

Tämän epäonnistumisen takia on luotava uusi paine kohti vastuunjakoa, tällä kertaa lakiin vedoten  ja pakon kautta. Tämän tien päässä on vähintäänkin katkeruutta, joka muuttuu nopeasti vihaksi ja jopa sisällissodiksi.

Taakanjakoa EU:ssa ja maailmassa.

EU:n oman Resettlement-ohjelman (uudelleenasutusohjelma) kautta Saksalle tulee 10 000 uutta afrikkalaista huolehdittavaksi vuosittain. Tällä teolla ei saavuteta muuta kuin Euroopan rotujen sekoitus, ja tämän tavoitteen tunnustaa myös EU-parlamentti.

”Turvallisten ja oikeudenmukaisten pakolaisreittien luominen yhdistettynä uudelleen asutukseen, humanitaarisiin korridooreihin sekä humanitaariseen maailman laajuiseen viisumiin, paikallisiin asuttamisprojekteihin ja muihin laillisiin keinoihin, joilla pakolainen voi matkustaa kohdemaahan”.

Suunnitelma etenee ja media vaikenee!

New Yorkin julistuksella 19.09.2016 ja asian lopullisella päättämisellä GCM-sopimuksella ovat kaikkien osallistujamaiden poliittiset johtajat päättäneet ohi kansavallan toteuttaa YK-suunnitelman tämän vuoden lopussa täysissä mitoissaan ja vaikutuksista huolimatta.

Jos tämä sopimus allekirjoitetaan, saa jokainen maailman kansalainen maahanmuutto-oikeuden haluamaansa maahan, kaikki allekirjoittajamaat menettävät oikeutensa määrätä itsenäisesti maahanmuuttomääristä ja maahanmuuttajien lähtökohdista oman maansa kohdalla. Tämä sopimus on valtava harppaus kohti YK:n johtamaa maailman hallitusta.

Rajattoman maahanmuuton mahdollistaminen, laittoman muuttaminen lailliseksi ja ”kulkuväylien” perustaminen ”luvatulle mantereelle” Eurooppaan tulee houkuttelemaan entistä enemmän onnenonkijoita niistä joukoista, jotka eivät ole vielä lähteneet matkalle sen vaarallisuuden ja vaikeuden takia. Sopimus tulee laukaisemaan vielä suuremman kansainvaelluksen kuin tähän asti näkemämme väestön siirto. Tämä väestön siirto tuo ongelmien ja sotien repimästä lähtöpaikastaan omat ristiriitansa mukanaan. Nämä ristiriidat sekoitettuna Euroopassa jo oleviin eturistiriitoihin eivät tule kovinkaan suurella todennäköisyydellä luomaan sateenkaaren päähän onnellista ja värikästä monikulttuuriyhteiskuntaa, vaan luovat lisää ongelmia ratkaisemattomien ongelmien päälle. Tätä kaikkea tukee angloamerikkalaisen massakulttuurin hehkuttaminen maailman laajuisissa medioissa ja viihdeteollisuudessa, joka ”on vastustamaton yhdistelmä idealismia ja egoismia ja jolla on käytössään uskomaton maailman nuorisolle suunnattu vetovoima”. (Brzezinski, 12)

Tämä ohjelma tulee muuttamaan koko ihmiskuntaa ja sen kulttuurista kehitystä, jossa ”kansoja voidaan erottaa toisistaan vain yksilöllisen kehityksen kautta” (Rudolf Steiner).

YK:n suunnittelemasta ihmiskunnan sekoituksesta ei kerrota valtamediassa. Tämä on huolestuttavaa, koska vaikutuksista olisi käytävä laaja julkinen keskustelu, jotta kaikki ei tapahtuisi vain kansakuntia johtavan eliitin keskinäisten sopimusten perusteella. Suomen opposition tulisi nostaa aihe esiin ja laittaa hallitus vastaamaan kiperiin kysymyksiin Suomen suhtautumisesta tähän sopimukseen, ja sopimuksen tulevasta sisällöstä tulisi informoida kansalaisia ennen sen yksipuolista hyväksymistä.

 

New Yorkin julkilausuma

YK:n ohjelma ”hoitosuhdesiirtolaisista”

EU:n kulissien takaiset johtajat

EU:n pakolaissuunnitelman runko

Saksan parlamentin huoltosuhdekeskustelun pöytäkirja

AfD-mepin kommenttivideo

Saksalainen maailman nälänhädän vastainen järjestö

Migrationpolicy.org

Bosch instituutti

European Policy Centre

Project Syndicate.org

EU-tutkimus ihmisoikeuksista

27.5.2018 korjattu YK:n täysistunnon päivämäärä

Tilaa
Ilmoita
guest
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
trackback

[…] kyseiseen sopimukseen löytyy Kansalaisen jo tekemien tutkimuksista, joita voi tutkia täällä ja täällä sekä […]

Kansalaisen verkkokauppa