Eurooppa Muu maailma Rikos Talous

Verkkorikollisuuden asiantuntija: Ovatko rahasi turvassa? Vuoden sisällä miljoonat ihmiset menettävät säästönsä tekoälyuhan takia

Kuvituskuva. Kuva: Pexels / CC0 /Nikita Belokhonov.

Tekoälyrikollisuusbuumi koskettaa todennäköisesti miljoonia ihmisiä eri puolilla maailmaa. Ovatko rahasi turvassa?

”Tekoäly kehittyy salamannopeasti. Sen lisäksi, että nämä edistysaskeleet muuttavat todellisuuttamme, monet saattavat menettää kaikki säästönsä”, sanoo verkkorikollisuuden asiantuntija Marc Maisch. Hän työskentelee myös asianajajana ja auttaa uhreja saamaan menetetyt säästönsä takaisin, kun he ovat joutuneet verkon uhreiksi.

Maisch varoitti saksalaisen Die Welt -sanomalehden haastattelussa, että viranomaiset eivät pysty pysäyttämään tätä uutta rikosaaltoa, jossa rikolliset käyttävät tekoälytyökaluja miljoonien ihmisten rahojen riistämiseen.

”Tekoäly on loistava työkalu, mutta tietysti verkkorikolliset käyttävät sitä myös phishing-sähköpostien luomiseen, jotta ChatGPT kirjoittaisi haitallista koodia, jota voidaan käyttää välittömästi. Emmekä ole vielä puhuneet deepfake- ja voice phishing -toiminnoista, eli kasvojen ja äänten uudelleen luomisesta. Näemme parhaillaan tietoverkkorikollisuuden vallankumouksellisen kehityksen alkua. Ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna tämä on saavuttanut aivan uuden tason”, Maisch sanoi.

Tekoälytyökalujen avulla verkkorikolliset voivat käyttää uutta, koneella kirjoitettua koodia henkilötietojen varastamiseen tai tilien joukkohakkerointiin. Tekoälyn ääniä matkivien työkalujen avulla hakkerit voivat myös ohittaa äänitunnistusjärjestelmät tai huijata perheenjäseniä lähettämään rahaa.

Tietoverkkorikollisuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosikymmenen aikana, ja eurooppalaiset ovat yhä useammin varkaiden kohteena. Jo vuonna 2021 Saksan liittovaltion tietoturvavirasto (BSI) raportoi, että tietoverkkorikollisuus oli Saksassa suurempi kuin koskaan aiemmin.

Maisch sanoo, että kyberrikollisjengit itse asiassa rekrytoivat uusia työntekijöitä avoimesti julkisilla verkkosivustoilla. ”Kaakkois-Aasiassa on ihmiskauppajengejä, jotka ottavat ihmisiltä passit ja pakottavat heidät tekemään rikoksia”. He saattavat esimerkiksi kertoa heille, että ”sinun on ensin ansaittava 100 000 euroa, ja sitten saat passisi takaisin”, hän kertoo.

Maisch selventää, että jopa ”rakkaushuijaukset” voidaan nykyään automatisoida ja kohdistaa tekoälyn chatbottien avulla tuhansille ihmisille kerrallaan. Hän lisää, että ”tämä on kannattavampaa, koska rakkaushuijaajan ei enää tarvitse omistautua kokonaan yhdelle ihmiselle ja saada häntä maksamaan, vaan hän voi skaalata ja automatisoida huijauksensa ja tehdä sen kymmeniä kertoja samaan aikaan.”

Poliiseilla ei ole riittävästi asiantuntemusta ja osaamista ratkoa verkkorikoksia

Tietoverkkorikollisuuden asiantuntija varoitti, että yksi tärkeimmistä ongelmista on tietoverkkorikollisuuden maailmanlaajuinen luonne. Eräältä Maischin asiakkaalta ryöstettiin hiljattain 800 000 euroa, ja poliisi lopetti tutkinnan.

”Tiedostossa on keskeyttämispäätös, jossa todetaan lähinnä kokemuksen osoittaneen, että rikoksentekijät asuvat ulkomailla, joten heitä on vaikea saada kiinni, eikä asialle ole paljon tehtävissä. Kirjoitin syyttäjälle, että ei voi olla niin, että lähes miljoonan euron suuruista vahinkosummaa ei tutkita lainkaan. Silloin voisi heti sanoa: Rikoslakia ei enää sovelleta internetissä. Tällaiset tapaukset saavat minut todella vihaiseksi”, hän totesi Die Weltille.

Monissa tapauksissa poliisilla ei yksinkertaisesti ole asiantuntemusta tai tietotaitoa tutkia verkkorikoksia kunnolla.

”Minusta tuntuu, että poliisi on alimitoitettu ja että lainvalvontaviranomaisten kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi tehdään aivan liian vähän.”

”Ennen pankki ryöstettiin, siellä oli kassakaappi, vartijat ja punainen nappi, ja sitten tuli poliisi. Internetissä pankkiasiakkaita huijataan siirtämään rahat itse. Ennen oli luottokorttipetoksia, mutta nykyään kaikki maksut suoritetaan etukäteen väärennettyjen kauppojen kautta. Tätä tapahtuu koko ajan, ja valitettavasti poliisi on usein voimaton”, Maisch toteaa lopuksi.

Lähde: Die Welt

1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Vappu Simanen

      Tä­mä juttu on mai­no­sar­tik­ke­li, jol­la oh­ja­taan ih­mi­set kan­nat­ta­maan di­gi­taa­lis­ta kes­kus­pank­ki­ra­haa, DCBC.

      Hel­mi Har­ti­kai­nen Viis­to­luo­man Syr­jä­kor­ves­ta ker­too:

      En­nen oli niin vai­ke­aa, kun ra­hat oli­vat ai­na hu­kas­sa. mil­loin mis­tä­kin nii­tä sai ha­kea ja jos­kus löy­si ja jos­kus ei. Mut­ta nyt ovat asi­at hel­pot­tu­neet, kun luo­vu­tin kaik­ki sääs­tö­ni Eu­roo­pan Kes­kus­pan­kil­le: siel­lä ne ovat var­mas­sa tal­les­sa.
      Meil­lä ter­veys­kes­kus on muu­tet­tu kes­kus­pan­kin haa­ra­kont­to­rik­si ja kau­pas­ta saa os­taa lei­pää, kun vaan en­sin käy siel­tä ter­veys­pan­kis­ta ha­ke­mas­sa WHO:n suo­sit­te­le­man si­run ihon al­le. Sit­ten kau­pas­ta­kin saa sen lei­vän sen­kun me­nee ja ha­kee! To­sin jos­kus Rans­kan lei­pä tai Ber­lii­nin mun­kit ovat lo­pus­sa, mut­ta ruis- ja oh­ra­lei­pää on vii­me ai­koi­na saa­nut ihan mu­ka­vas­ti.
      Tä­mä uu­si ter­veys­pank­ki jär­jes­tel­mä on kuu­lem­ma sääs­tä­nyt val­ti­on va­ro­ja ai­van val­ta­vas­ti, ovat­han sa­mal­la pank­kien kont­to­rit muu­tet­tu eu­ta­na­si­akes­kuk­sik­si, jois­ta saa ko­ro­na-pii­kin ja ai­van il­mai­sek­si! Ja kau­pan pääl­le pank­ki ot­taa hoi­taak­seen eu­ta­noi­dun hen­ki­lön ko­ko omai­suu­den, on­han niil­lä sii­hen vank­ka am­mat­ti­tai­to ja vuo­si­sa­tai­nen ko­ke­mus.
      Naa­pu­rin Eu­laa­si­al­ta­kin ot­ti­vat eu­ta­na­si­an jäl­keen hoi­taak­seen sa­to­jen heh­taa­rien met­sät ja muut­ti­vat tuon­kin ri­sui­sen iki­hon­gi­kon vas­taa­maan EU-di­rek­tii­vien ta­soa. Kyl­lä au­rin­ko nyt pais­taa mi­nun­kin pi­hal­le­ni, kun nuo ri­su­kot rai­vat­tiin pois. Sii­hen kuu­lem­ma tu­lee uu­si NA­TO:n tu­ki­koh­ta ja käs­ki­vät mi­nun­kin läh­teä täs­tä mö­kis­tä­ni pois. No, min­ne­käs mi­nä tääl­tä läh­den, ky­syin mi­nä, mut­ta ei­vät osan­neet sa­noa muu­ta kuin, et­tä kyl­lä ne siel­lä pan­kis­sa sit­ten neu­vo­vat.

      Hää­tyy täs­tä nyt var­maan läh­teä sin­ne pank­kiin.

      Muu­ten. Sa­mal­la kun kä­vin si­rut­ta­mas­sa it­se­ni otin si­run myös Mai­ja-kis­sal­le­ni. Ei se vaa­ti­nut muu­ta kuin kis­san su­ku­puo­len leik­kaa­mis­ta LGTB:ksi. Mi­nä sa­noin, et­tä se on jo lei­kat­tu, mut­ta lä­het­ti­vät vaan kis­san sin­ne eläin­lää­kä­ril­le. Sil­lä­kin on niin vä­hän töi­tä, kun kaik­ki leh­mät on teu­ras­tet­tu, pie­rek­si­vät kuu­lem­ma ai­van lii­kaa.
      Nyt Mai­ja voi käy­dä ihan it­se kau­pas­ta ha­ke­mas­sa Ja­pa­ni­lais­ta säi­ly­ke­ka­laa. Hän ai­van sä­tei­lee on­nes­ta pa­la­tes­saan kau­pas­ta ja tun­tuu ai­van kuin Hä­neen oli­si taas la­tau­tu­nut uut­ta ener­gi­aa vaik­ka ei siel­lä kau­pas­sa ole mui­ta kuin au­to­jen la­taus­pis­tei­tä. Mi­tä­hän Tu­ra­sel­liä sii­hen kis­san­ruo­kaan on li­sät­ty?