Eurooppa Politiikka

EU haluaa torjua SLAPP-kanteluita

Euroopan parlamentti. Kuva: Flickr.

EU-parlamentissa keskustellaan ja äänestetään 10.-13.7. ehdotuksesta, jolla suojellaan toimittajia ja aktivisteja häirintäkanteilta, joiden tarkoituksena katsotaan olevan sensurointi, pelottelu ja kriitikoiden vaiennus rasittamalla heitä oikeudellisen puolustuksen kustannuksilla, kunnes he hylkäävät kritiikkinsä tai vastustuksensa.

Direktiiviluonnos säätäisi vähimmäisvaatimukset, joilla torjuttaisiin strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja SLAPP-kanteita (Strategic lawsuit against public participation) EU:ssa. Niiden mukaan perusteettomat kanteet voitaisiin hylätä varhaisessa vaiheessa, kantaja velvoitettaisiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja kolmansissa maissa annetut tuomiot voitaisiin ohittaa.

Sääntöjä sovellettaisiin rajat ylittävissä tapauksissa, joissa kantaja ja vastaaja eivät ole samassa maassa kuin tuomioistuin tai jos asia liittyy useampaan jäsenvaltioon ja kiistanalainen materiaali on saatavilla digitaalisesti. Mepit haluavat myös varmistaa, että häirintäkanteiden uhrit saavat oikeudellista, taloudellista ja psykologista apua.

Esityksen mukaan taustalla on yleistynyt kanteiden nostaminen esimerkiksi toimittajia ja ihmisoikeus- ja ympäristöaktivisteja vastaan, tarkoituksena häiritä, pelotella ja estää heitä jatkamasta työtään. Esityksen mukaan tällaiset ovat ovat perusteettomia tai liioiteltuja oikeudenkäyntejä, joita tyypillisesti on aloittamassa voimakkaat yksilöt, lobbausryhmät, yhtiöt ja valtion elimet.

Esityksessä painotetaan toimittajien keskeistä roolia julkisen keskustelun edistämisessä ja tiedon välittämisessä. Tutkivilla toimittajilla on keskeinen rooli järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja ääriliikkeiden torjunnassa. Heidän työhönsä liittyy erityisen suuria riskejä ja he kokevat hyökkäysten ja häirinnän lisääntyneen. Esityksen mukaan myös ihmisoikeuksien puolustajilla on tärkeä rooli perusoikeuksien, demokraattisten arvojen, sosiaalisen osallisuuden ja ympäristön puolustamisessa ja heidän on saatava äänensä kuuluviin politiikassa ja päätöksenteossa ilman pelkoa.

Esitystä perustellaan terveen ja kukoistavan demokratian ylläpitämisellä siten, että kansalaisten on voitava osallistua julkiseen keskusteluun ilman, että viranomaiset tai muut vahvat intressit puuttuvat asiaan. Esityksen mukaan kansalaisten on myös voitava saada luotettavaa tietoa, joka antaa heille mahdollisuuden muodostaa omat mielipiteensä.

Mepit keskustelevat maanantaina ja äänestävät tiistaina mietinnöstä, joka koskee toimittajiin ja tiedotusvälineisiin eri puolilla maailmaa kohdistuvia uhkia, mm. murhat, sieppaukset, kidutus, valvonta, mielivaltaiset pidätykset ja jumalanpilkka- tai kunnianloukkauslakien asiaton käyttö.

Lähde: Direktiiviesitys

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa