Eurooppa Maahanmuutto Politiikka

Ruotsin hallitus haluaa perustaa vastaanottokeskuksia EU:n ulkopuolelle laittomille siirtolaisille, joita ei voida karkottaa

Kuvituskuva. Kuva: Pixabay / CC0 / ErikaWittlieb.

Ruotsin maahanmuuttovirasto on äskettäin aloittanut työn vastaanottokeskuksen perustamiseksi Ruotsiin, johon karkotuspäätöksen saaneet laittomat maahanmuuttajat voidaan sijoittaa. Nyt he haluavat mennä vielä pidemmälle välttääkseen laittomien maahanmuuttajien määrän kasvun, mikä puolestaan ruokkii rikollisuutta ja mahdollistaa terroristien leimattua varjoyhteiskuntaa.

Yhdessä useiden muiden maiden kanssa Ruotsi harkitsee keskuksia niille, joilla on karkotuspäätös, mutta jotka jostain syystä eivät voi palata. Näitä ovat muun muassa henkilöt, joiden kotimaat eivät halua ottaa heitä vastaan. Nämä vastaanottokeskukset sijoitetaan EU:n ulkopuolelle.

”Meidän on mentävä vielä pidemmälle ja katsottava, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa hallitun maahanmuuton varmistamiseksi”, sanoo maahanmuuttoministeri Maria Malmer Stenergard (M) DN:lle.

Ensi viikolla Stenergard tapaa pohjoismaiset ministerikollegansa Kööpenhaminassa ja keskustelee asiasta.

”Uskon, että tämä on täysin linjassa sen kanssa, miten muut pohjoismaat haluavat toimia. Meillä on erittäin suuri yhtenevyys huolimatta erilaisista hallituksista. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, miten maahanmuuttopolitiikkaa on kehitettävä ja tarpeesta tehdä yhteistyötä Pohjoismaissa mutta myös EU:ssa, jotta palauttaminen toimisi.”

Valtavaa turhautumista

Malmer Stenergard toivoo, että lisää eurooppalaisia maita liittyisi mukaan kyseisiin suunnitelmiin ja vahvistaa, että muitakin maita kuin vain pohjoismaita kiinnostaa tutkia tällaisia ratkaisuja.

”Kohtaan valtavaa turhautumista EU-kollegojeni keskuudessa siitä, että nykyinen turvapaikkajärjestelmä ei toimi. Uskon, että meidän on mentävä vielä pidemmälle ja katsottava, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa hallitun maahanmuuton varmistamiseksi.”

Useat EU-maat ovat jo keskustelleet mahdollisuudesta perustaa kolmansiin maihin vastaanottokeskuksia, joissa siirtolaiset voivat hakea turvapaikkaa ja odottaa hakemuksensa käsittelyä.

Lähde: Samnytt

7 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Jukka Severinkangas

Turvapaikkatoiminta ei ole toiminut enää vuosiin, vuosikymmeniin, eikä tule toimimaan. Ruotsinkin uudet haaveilut ovat vain laastaroinnin naurettavaa yritystä. Toimimattomalla turvapaikkahulluudella on vain pilattu ja tuhottu vastaanottavia maita.

Odotan vain milloin löytyy se rohkea maa, mikä sanoo irti kansainväliset pakolaislait, ja nykyisenlaisen turvapaikkasysteemin. Oliskohan se Suomi? Toivoa on, jos Haavistosta tai Stubbista tulee pressa. Onhan heillä niin topakoita ratkaisuja, jotta emme olisi Ruotsin tiellä. Nyt saa vapaasti nauraa!!!

John Quiman

Hyvä, että lopussa annoit luvan nauraa, kun ensin järkytit niin, että meinasi itku tulla.

Vappu Simanen

Trendi

      Ky­se on kan­sain­vä­li­ses­tä tren­dis­tä. En­sin ke­rä­tään hai­tal­li­nen ih­mi­sai­nes per­hei­neen sul­je­tuil­le alu­eil­le ja sit­ten tu­ho­taan se. Na­ton hyb­ri­di­ope­raa­ti­on avul­la pe­lo­tel­laan kan­saa näi­den ri­kol­lis­ten ole­mas­sa­olol­la ja sa­mal­la pii­lo­te­taan jul­ki­suu­des­ta hal­li­tuk­sen suo­rit­ta­mat «oi­keu­te­tut toi­met» on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si lo­pul­li­ses­ti.
      Ruot­si on nyt saa­mas­sa pää­tök­seen tä­män vai­heen, jos­sa ri­kol­li­set per­hei­neen on kes­ki­tet­ty kau­pun­kei­hin ja lä­hi­öi­hin, jon­ne hei­dät on help­po eris­tää so­ti­laal­lis­ta voi­maa käyt­tä­en. Lei­ris­sä asu­vat ul­ko­maa­lai­set kul­je­te­taan var­ti­oi­duis­sa met­rois­sa ja bus­seis­sa työ­voi­mak­si ruot­sa­lai­sil­le fir­moil­le.

Kol­me rat­kai­sua

      Yk­sin­ker­tai­sin rat­kai­su oli­si 1) lo­pet­taa kaik­ki so­si­aa­li­tu­et lait­to­mas­ti maas­sa oles­ke­le­vil­ta. Nyt ko­ko­nai­sia kau­pun­ke­ja / ih­mis­re­ser­vaat­te­ja / kes­ki­tys­lei­re­jä pi­de­tään yl­lä val­ti­on ja kun­tien va­roil­la. Luon­nol­li­ses­ti seu­rauk­se­na on mel­la­koi­ta ja vas­tais­ku­ja van­gi­tuil­ta ih­mi­sil­tä, mut­ta mi­tä pi­dem­mäl­le on­gel­man rat­kai­sua ly­kä­tään ja mi­tä kau­em­min ra­hoi­te­taan van­kien va­rus­tau­tu­mis­ta yh­tee­not­toon val­ti­on kans­sa si­tä pa­hem­pa­na on­gel­ma nou­see esiin tu­le­vai­suu­des­sa.

      Niin tai näin, en­nen pit­kää vas­taan tu­lee ti­lan­ne, et­tä ase­voi­mat on lä­he­tet­tä­vä näil­le val­ti­on me­net­tä­mil­le alu­eil­le ja suo­rit­taa «lo­pul­li­nen rat­kai­su». Jos lo­pul­li­sen rat­kai­sun tiel­le ei läh­de­tä, on vaih­to­eh­to­na erot­taa me­ne­te­tyt kau­pun­git Ruot­sis­ta ja 2) an­taa niil­le it­se­näi­syys: kah­den val­ti­on rat­kai­su. Ruot­sa­lai­sen las­kuo­pin mu­kaan kak­si tar­koit­taa niin suur­ta lu­kua kuin eri su­ku­puo­li­akin on ole­mas­sa.

      Kol­mas toi­min­ta­mal­li on 3) ha­jo­ta ja hal­lit­se: An­ne­taan me­ne­tet­ty­jen kau­pun­kien it­se ää­nes­tää kuu­lu­mi­ses­ta Ruot­siin. It­se­näis­ty­mi­sen seu­rauk­se­na luon­nol­li­ses­ti nä­mä uu­det kau­pun­ki­val­ti­ot vas­tai­si­vat it­se so­si­aa­li­me­nois­taan. Tie­ten­kin kau­pun­kien asuk­kaat ha­lu­avat kuu­lua Ruot­siin, sin­ne mis­sä elä­mi­nen on il­mais­ta, mut­ta täl­lä ta­val­la ja pro­pa­gan­dan vauh­dit­ta­ma­na on mah­dol­lis­ta kään­tää kau­pun­gin asuk­kaat toi­nen tois­taan vas­taan: kau­pun­kien asuk­kai­den enem­mis­tö saa­daan it­se pi­tä­mään ri­kol­lis­jär­jes­tö­jä ja nii­den jä­se­niä hen­ki­löi­nä, jot­ka yrit­tä­vät ot­taa heil­tä pois il­mai­sen ra­han ja päi­vit­täi­set kyy­di­tyk­set ruot­sin työ­pai­koil­le ja ta­kai­sin.

Marko Kristian

Tää kaikki on ihan pelleilyä. Team ahma sanoisi että me ei koskaan pelleillä..
Edelleen miljoona ihmistä tulee vähintään vuodessa laittomasti eurooppaan, ne on uutisissa siirtolaisia kunnes tulevat Suomeen asti niin ovatkin pakolaisia.
köyhyys ei ole turvapaikan peruste, eikä ne ole edes köyhiä kun maksavat salakuljettajille jopa 10 000e mikä on ihan hirmuinen raha heidän omassa maassaan.
Koko turvapaikkajärjestelmä pitäisi lopettaa, koska sitä vain hyväksikäytetään.

Toni Lajos

Maailmassa on satoja miljoonia jotka uumoilevat, että toisten ihmisten velvollisuus on heidät elättää, maksaa asuminen, vaatetta heidät, kunnioitusta on kantaväkeen kuuluvan alati osoitettava, rikosten polulle hairahtunutta ei saa esille nostaa, ei etnistä taustaa esille tuoda, jota maamme valtamedia tunnollisesti noudattaa, Ylen viitoittamalla tiellä.
Eläminen omassa maassa, omiensa joukossa taitaapi olla se paras vaihtoehto, uskontojen, kulttuurin yhteeentörmäykseltä ei ole vältytty, sopeutuminen täysin uuteen ei vaan onnistu..kaikilta, näille kummajaisille kyyti omalle kotiseudulle on kaikille parasta.

ilkka Manttari

Kosmeettista. Koko turvapaikkajärjestelmä tulisi lakkauttaa. Jos siitä jotakin halutaan säilyttää niin se, että se koskisi yksilöitä jotka ovat johtavassa asemassa ja esim. salamurhavaaran alla. Yksilöitä siksi että heillä saattaa olla vaikutusvaltaa jolla näitä diktaattoreita voidaan kammeta vallasta. Sen ei tulisi missään oloissa koskea kokonaisia kansoja vaikka maassa olisi sotatila.

John Quiman

Ennen turvapaikkaa hakivat jotkut jotka joutuivat kotimaissaan poliittisista syistä vainotuiksi. Siihen tarkoitukseen turvapaikkasysteemi tehtiin sotien jälkeen. Turvapaikanhakijoita oli varsin vähän. Vuosittain joitakin.

Turvapaikkasysteemiä alettiin käyttää täysin vastoin sen henkeä ja yhtäkkiä miljoonat vain marssivat maahan ja sanoivat ”assylum” ja rajavartiosto velvoitettiin laskemaan jokainen niin sanova maahan ja olemaan ystävällinen sekä toimittamaan tulija edelleen niille, jotka veivät keskuksiin, joihin tuhansittain pakattiin näitä lampsijoita.

Vihervassut keksivät idean väärinkäyttää turvapaikkasysteemiä, eikä muut edes yrittäneet estää sitä, suvakkeja kun on melkein kaikissa puolueissa. Olisi pitänyt heti reagoida siihen ja ymmärtää, että ei se ole tarkoitettu tuohon ja sulkea rajat turhanpäiväisiltä pummeilta, jotka olivat oppineet suvakeilta, että ei kun vähän jalkaa Suomen rajan yli ja taikasana ”assylum” avaa reitin ilmaiseen elämään hyvillä eduilla. Mutta ei ollut poliittista tahtoa riittävästi. Ne, jotka ymmärsivät olivat hiljaa ja ne jotka halusivat saada kuona-ainesta maailmalta maahan olivat innoissaan.

Uusimmat uutiset