Kotimaa Politiikka

Sinimusta Liike on antanut lausumansa puolueen purkuhakemukseen

Kuva: Sinimusta Liike

Oikeusministeriö on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa purkaa oma päätöksensä rekisteröidä Sinimusta Liike puolueeksi. Oikeusministeriö perustelee tekemänsä päätöksen purkamista siten, että on tehnyt päätöksen erehdyksessä ja että yleinen etu vaatii päätöksen purkamista.

Oikeusministeriön hakemuksestakin ilmenee, että purkukynnys on korkea etenkin poliittisia toimintavapauksia rajaavassa hakemuksessa. Hakemuksessa korostetun yleisen edun kannaltakin näyttäytynee merkittävimpänä poliittista tyhjiötä täyttäneen puolueen toiminnan olennainen vaikeutuminen kuin puolueen väitetynkään toiminnan väitettykään yleisen edun vastaisuus.

Vaikka katsottaisiinkin, että purkamisen edellytykset täyttyisivät, purkuhakemusta ei hyväksytä, ellei purkukynnys ylity.

Oikeusministeriön viittaukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin eivät ole rinnastettavissa Sinimustan Liikkeen tapaukseen

Oikeusministeriön hakemuksessa viitataan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun Refah Partisi ym. v. Turkki (suuri jaosto, 13.2.2003, kohta 98), jonka mukaan puolue, jonka johtajat yllyttivät väkivaltaan tai ajoivat demokratian kumoamiseen tai sen ja siinä tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien loukkaamiseen tähtäävää politiikkaa, ei voinut vedota ihmisoikeussopimukseen sille noista syistä määrättyjä seuraamuksia vastaan. Mainittu viittaus ei ole rinnastettavissa Sinimustaan Liikkeeseen.

Sinimusta Liike viittaisi sen sijaan ennemmin United Communist Party of Turkey ym. v. Turkki 30.01.1998, The Socialist Party ym. v. Turkki 25.05.1998, Freedom and Democracy Party ym. v. Turkki 08.12.1999, Socialist Party of Turkey (STP) ym. v. Turkki 12.11.2003 sekä vihdoin eri sopimusvaltiomaata koskeva Linkov v. Tsekki 07.12.2006.

Lisäksi on otettava huomioon, miten kertaalleen hyväksytyn puolueeksi rekisteröimisen jälkikäteinen ylimääräisen muutoksenhaun kautta purkaminen eduskuntavaalien jälkeen loukkaa poliittisia toimintavapauksia voimakkaammin kuin ihmisoikeustuomioistuimen Tsekki-ratkaisussa käsitelty rekisteröinnin epääminen, taikka United Communist Party of Turkey ym. -tapauksessa lakkauttaminen jo ennen puolueen toiminnan aloittamista, Socialist Party of Turkey (STP) ym. -tapauksen lakkauttaminen jo perustamisensa jälkeen ennen konkreettisia toimia. Varsinkin rekisteröintipäätöksen tekijän itsensä ollessa purun hakijana.
Sinimusta Liike korostaa myös, miten ratkaisussa Refah Partisi ym. on EIT kiinnittänyt huomiota, miten lakkauttamisensa aikaan Reahilla oli ollut todellisia mahdollisuuksia päästä poliittiseen valtaan koalitioon sisältyvien kompromissien sitä rajoittamatta (”Se sai vuonna 1995 22 % parlamenttivaalien äänistä ja vuonna 1996 35 % kunnallisvaalien äänistä. Vuoden 1995 vaaleilla siitä tuli suurin poliittinen puolue (158 paikkaa 450 paikasta). Vuonna 1996 se muodosti yhdessä erään oikeistolaisen keskustapuolueen kanssa hallituksen…”, ”Vasta Refahin todelliset mahdollisuudet panna toimeen ohjelmansa valtaan pääsyn jälkeen tekivät puolueen politiikasta EIS:n turvaamille oikeuksille ja vapauksille aiheutuvan vaaran kosketeltavammaksi ja välittömämmäksi”). Sinimustan Liikkeen tapauksessahan tilanne ei ole lainkaan tällainen.

Muidenkin puolueiden tilanne tarkasteltava asian käsittelyssä

Sinimusta Liike katsoo, että purkukynnyksen yhteydessä on käsiteltävä muidenkin puolueiden tilanne oikeusministeriön hakemuksessa esille nostettujen yleisohjelman väitettyjen puutteiden osalta.

Esimerkiksi Suomen Kommunistinen Puolue r.p.:n ohjelmapuolueen verkkosivuilla on 46-sivuinen, eikä selvästikään ilmennä oikeusministeriön purkuhakemuksessa edellytettyä konkretiaa yleisluontoisesta ohjelmasta, jossa ilmaistaan puolueen yleisiä periaatteita ja tavoitteita, ja joka on lähtökohtaisesti erotettava puolueella mahdollisesti olevista temaattisista ohjelmista. Sen kohtia ”Sosialistinen vallankumous” ja ”vallitsevina: tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus” voidaan pitää kyseenalaisina Suomen perustuslain 15§:n mukaiseen omaisuuden suojaan nähden.

Totuuspuolue r.p.:n osalta puolueen puheenjohtaja on saanut vastattavakseen vakavia rikossyytteitä, jotka valtamedian uutisoinnissakin on yhdistetty puolueensa yleisohjelmaan kirjattuihin seikkoihin. Kyseinen puheenjohtaja vieläpä kerää tällä hetkellä kannattajankortteja presidentinvaaleihin toisin kuin kukaan Sinimusta liike r.p.:sta, eli tuo puolue on poliittisesti ajankohtaisempikin.

Edelleen purkukynnykseen ainakin erehdysperusteen osalta vaikuttaa se, että Sinimustan Liikkeen puoluehakemuksella oli muita viime vuosien uusia puolueita pidempi käsittelyaika korjauspyyntöineen, joiden siis pitäisi pienentää tällaisen erehdyksen mahdollisuutta.

Oikeusministeriön esimerkit ohjelmakohdista eivät täytä purkuperusteiksi mainittuja ominaisuuksia, eivätkä ole voineet aiheuttaa erehdystä

Purkuperusteen esimerkeiksi oikeusministeriö on hakemuksessaan listannut Sinimustan Liikkeen yleisohjelman seuraavia kohtia:

– puolue haluaa luoda kulttuurillisen palomuurin, jonka tarkoituksena on meidän näkulmastamme haitalliseksi määriteltävän mielipidevaikuttamisen kitkeminen. Tavoitteena on pyrkiä aktiivisesti torjumaan esimerkiksi Hollywoodista lähtöisin oleva mediasisältö, joka pyrkii muuttamaan kansalaistemme mielipiteitä ja mielikuvia ja täten lopulta vaikuttamaan päätöksentekoomme kansallisille intresseillemme epämieluisalla tavalla.

– puolueen politiikan tavoitteena on etnisesti yhdenmukainen Suomi.

– puolue kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jonka kautta julkinen valta kykenee valvomaan nykyistä paremmin maassamme asuvien väestöryhmien ja kultuurien koostumusta sekä niiden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi puolueen tavoitteena on maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely.

– maassa olevia ei-suomalaisia ei koske kansalaisille kuuluvat velvollisuudet tai oikeudet.
Kulttuurinen palomuuri

Mainintaa kulttuurisesta palomuurista ei voida tuomita ennakkosensuuriksi, eikä sen voida katsoa olennaisesti poikkeavan oikeusministeriön hyväksymän yleisohjelman merkinnöistä: ””puolue pyrkii 1.) Edistämään suomalaista kulttuurityötä ja valistamaan suomalaisia heidän kansallisista juuristaan… 6.) Taistelemaan leppymättömästi suomalaisten kansallista olemassaoloa uhkaavaa monikulttuurisuutta ja juuretonta globaalia massayhteiskuntaa vastaan;” (s. 1), ”tavoitteemme on suojella suomalaista identiteettiä, suomalaisten kansallista historiaa, kulttuuria, suomalaista luontoa sekä kansallisomaisuutta… kulttuuripolitiikan perustana on vahva kansallinen identiteetti ja sen syventäminen sekä suomalainen kulttuuriperintö ja sen säilyttäminen… Kansallisen kulttuurimme ei pidä väistää vieraita kulttuureja, eikä luopua omista perinteistään… Vaadimme julkisten kulttuuriavustusten kohdentamista vain suomalaisille taiteilijoille, kirjailijoille ja yhteisöille, jotka työskentelevät kansallisen hengen edistämiseksi… Sinimusta Liike vastustaa vieraiden uskontojen rahoittamista ja hankkeiden toteuttamista yhteiskunnan varoin” (s. 2) ”Sinimusta Liike vaatii varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelmien uudistusta, jossa poistetaan kaikki liberaaliin mielipidemuokkaukseen perustuva ideologinen aineisto” (s. 5)

Etnisesti yhdenmukainen Suomi
Maininnan etnisesti yhdenmukaisen Suomen tavoitteesta ei voida katsoa olennaisesti poikkeavan oikeusministeriön hyväksymän yleisohjelman merkinnöistä: ”Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Politiikka, jota ajamme, on radikaalia ja etnofuturistista”, ” (puolue pyrkii) 3.) Edistämään ajatusta suomalaisesta kansankokonaisuudesta ja säilyttämään Suomi etnisesti suomalaisena;” (s. 1), ”Puolueemme näkökulmasta ei ole olemassa muuta intressiryhmää kuin suomalaiset, joihin jokainen suomalainen on verenperimänsä kautta linkittäytynyt” (s. 2) ”Sinimusta Liike kannattaa Suomen kansalaisuuden sitomista syntyperäiseen suomalaisuuteen, eikä sitä tule myöntää vieraille etnisyyksille. Mielestämme Suomen kansalaisuutta ovat oikeutettuja hakemaan vain henkilöt, joiden vanhemmista vähintään toinen on syntyperäinen Suomen kansalainen. Hakijan virallinen äidinkieli tulee olla joko suomi, ruotsi tai saame. Puolueemme vastustaa kaksoiskansalaisuusjärjestelmää ja vaatii kaksoiskansalaisille myönnettyjen kansalaisuuksien välitöntä uudelleenarviointia” (s. 4)
Etninen rekisteri
Mainintojen etnisestä rekisteristä ja vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välittömästä uudelleenkäsittelystä ei voida katsoa olennaisesti poikkeavan oikeusministeriön hyväksymän yleisohjelman merkinnöistä: ”Puolueemme prioriteeteissa on nykyisen maahanmuuton välitön lakkauttaminen ja maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely” (s. 2) ”Turvataksemme kansallisen olemassaolomme Sinimusta Liike tulee ohjelmallaan edistämään suomalaisten syntyvyyttä, estämään vieraiden väestöjen maahanmuuttoa ja kotiuttamaan maassa jo valmiiksi asuvia vierasmaalaisia” (s. 4) Etninen rekisteri on käytössä myös Suomen nykyisissä sotilaallisissakin liittolaisvaltioissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Vähintään Isoa-Britanniaa sitovat samat ihmisoikeussopimukset purkukynnysosuudessa läpi käytyine ratkaisuineen kuin Suomeakin.
Ei-suomalaisten velvollisuudet tai oikeudet
Mainintojen maassa asuvien ei-suomalaisten ja kansalaisten erilaisista velvollisuuksista ja oikeuksista ei voida katsoa olennaisesti poikkeavan oikeusministeriön hyväksymän yleisohjelman merkinnöistä: ”Suomen kansalaisuus tulee erottaa selvästi työperäisestä, pakolaisuuteen ja opiskeluun perustuvasta oleskeluluvasta. Puolueemme ei hyväksy toistaiseksi voimassa olevia oleskelulupia maassa asuville ei-suomalaisille… Sinimusta Liike näkee maahanmuuton aiheuttavan turvattomuuden ja taloudellisten rasitteiden lisäksi uhan kansalliselle olemassaolollemme. Puolueemme haluaa lopettaa humanitäärisen maahanmuuton, turvata valtion rajat ja palauttaa niiden merkityksen sekä irtaantua haitallisista kansainvälisistä sopimuksista… Suomessa vuosikymmeniä harjoitetun politiikan seurauksena on muodostunut merkittäviä ulkomaalaistaustaisia populaatioita, jotka ovat rakentaneet omia rinnakkaisyhteiskuntiansa, joissa kantaväestölle ei ole sijaa. Sinimusta Liike rajoittaisi myönnettävien oleskelulupien maksimiaikaa korkeintaan viiteen vuoteen, jonka jälkeen henkilön on poistuttava maasta, mikäli oleskelun kriteerit eivät enää täyty. Haluamme estää perheenyhdistämiset, joissa perheenjäsenet muuttavat Suomeen” (s. 4)

Puoluetoiminnan taustalla on aina pyrkimys lakien muuttamiseen

Sinimustan Liikkeen lausumassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle todetaan lisäksi, että mikään puolueohjelmaversio ei ole ollut yhdenvertaisuuden, syrjintäkiellon taikka pakottavan kansainvälisen oikeuden vastainen. Kansanvaltaisia periaatteita puolueohjelmat pyrkivät nimenomaisesti turvaamaan. Kuten purkuhakemuksestakin tulee jo osittain ilmi, korjauspyynnöissä on olennaisesti pyydetty lyhentämään ja konkretisoimaan yleisohjelmaa sisällöllisen puuttumisen ohella.

Sinänsä pyrkimys lakien muuttamiseen on kaiken puoluetoiminnan taustalla, muutoin tuskin nykyisten puoluehakemusten joukossa nähtäisiin Hamppupuolue ry.:tä taikka Eläinoikeuspuolue ry.:n paluuhakemusta.

4 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
John Quiman

Varmaan jotkut uskovat, että sinimuistien ajatukset katoavat, jos puolueen rekisteröinti puolueeksi peruutetaan. Ei ne mihinkään katoa, ne ovat edelleen olemassa ja etsivät uuden reitin, jos yksi reitti suljetaan.

ilkka Manttari

Asettaa aika humoristiseen valoon nuo vaatimukset yhteiskunnan muuttamiseksi parlamentaarisin keinoin, kun keinoja aletaan mielivaltaisesti purkamaan. On kai uutta tekniikkaa minun huomammattani keksitty kun suuresti haisee ainakin minun koneelleni asti, vaikka ei sen nyt pitänyt aivan viimeistä huutoa olla.

John Quiman

Pityää osallistua ja kehittää yhteiskuntaa demokraattisesti? Juu, suvakkiliikkeen ehdoilla, ja se liike on tehnyt pesänsä melkein kaikkiin puolueisiin.

John Quiman

Poliittista ajojahtia, kuka lienee taustalla nykimässä naruista. Naurettavaa purkaa puolueeksi rekisteröinti jälkikäteen. Ei taatusti ministeriön virkamiesten idea, vaan jostain taustalta on tullut määräys katua tehtyä laillista päätöstä.