Koti ja perhe Terveys ja hyvinvointi Uutiset

Miljardi ylipainoista

Kuvituskuva. Pixabay, CC0.

Ylipainoisten määrä maailmassa on ylittänyt miljardi ihmistä, kertoo brittiläinen The Lancet-tiedelehti. Määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä. Lehden tiedot perustuvat uuteen tutkimukseen.

Noin 300 miljoonaa ihmistä on sairaalloisen lihavia.

Erityisesti lasten ja nuorten ylipaino on kasvanut. Vuonna 1990 noin 31 miljoonaa nuorta oli ylipainoisia, mutta vuoteen 2022 mennessä lähes 160 miljoonaa nuorista oli ylipainoisia.

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan 72% alle 30-vuotiaista miehistä, ja 63% naisista oli ylipainoisia.

Huolimatta ylipainon lisääntymisestä, noin 800 miljoonaa ihmistä maailmassa on näkee kroonista nälkää.

Lähde SVT

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ruoste Iskee

Jos valkoihoinen muuttaa Afrikkaan, jo kahdessa vuodessa hänellä on kasvimaa, juokseva vesi ja kastelujärjestelmä hedelmällisillä pelloilla jossa kasvaa monia eri lajikkeita. Mutta tuon maan oma väki joita on kohta miljardeja eivät ole sukupolvien aikana saaneet mitään tuosta aikaan.

Vappu Simanen

      Hal­li­tus voi­si hel­pos­ti pois­taa yli­pai­no-on­gel­man, jos sii­hen vain sat­sa­taan «riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja».
–      1) Pe­rus­te­taan yli­pai­no­vi­ras­to. 100 va­ki­nais­ta vir­kaa omas­ta puo­lu­ees­ta plus tie­ten­kin apu­hen­ki­lös­tö, sih­tee­ris­tö, lii­ke­ti­lat Hel­sin­gin par­haal­ta pai­kal­ta ja luon­nol­li­ses­ti oma eko­lo­gi­ses­ti ser­ti­fi­oi­tu yk­si­tyis­suih­ku­ko­ne, jol­la voi no­pe­as­ti len­näh­del­lä maa­il­man­laa­jui­sen yli­pai­no­hä­tä­ti­lan vaa­ti­miin ko­kouk­siin Ba­ha­mal­le ja mui­hin vas­taa­viin koh­tei­siin, jot­ka pys­ty­vät tar­jo­amaan asi­aan­kuu­lu­vat ko­kous­mah­dol­li­suu­det.
      2) Vi­ras­ton ma­te­maa­ti­kot al­ka­vat kor­jaa­maan yli­pai­noin­dek­se­jä ja sen­su­roi­maan va­le­uu­ti­sia, jot­ka ker­to­vat yli­pai­noon liit­ty­vis­tä ikä­vis­tä asi­ois­ta.
      3) Uu­del­leen nor­mee­rat­tu­jen yli­pai­noin­dek­sien ja ak­tii­vi­sen sen­suu­ri­toi­min­nan, ei­ku siis tie­do­tus­toi­min­nan, an­si­os­ta vi­ral­li­set ti­las­tot saa­daan näyt­tä­mään yli­pai­non no­pe­aa ale­ne­mis­ta ja kes­kus­te­lu oh­jat­tua sii­hen kuin­ka jat­ko­tu­lok­set yli­pai­non hal­lit­se­mi­sek­si on saa­vu­tet­ta­vis­sa ai­no­as­taan vi­ras­ton ra­hoi­tus­ta li­sää­mäl­lä. Eri­tyi­nen huo­mio on kiin­ni­tet­tä­vä on­gel­man kan­sain­vä­li­syy­teen, jo­ka eh­dot­to­mas­ti vaa­tii use­am­man uu­den yk­si­tyis­suih­ka­rin hank­ki­mis­ta vi­ras­tol­le.
      4) Vi­ras­ton yh­teis­työ kan­sain­vä­lis­ten elin­tar­vi­ke­jät­ti­läis­ten kans­sa edis­tää myös Suo­ma­lai­sen maa­ta­lou­den alas aja­mis­ta ja si­tä kaut­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mis­ta.
–      Tä­mä on vain yk­si esi­merk­ki sii­tä, mi­ten kaik­ki on­gel­mat ovat rat­kais­ta­vis­sa palk­kaa­mal­la li­sää vir­ka­mie­hiä, joil­le mak­se­taan kun­nol­lis­ta palk­kaa ja riit­tä­vät lo­ma­etuu­det.
      Jos jo­kin on­gel­ma ei täl­lä kaa­val­la rat­kea, on ky­se vain sii­tä, et­tä re­surs­sit oli­vat alun pe­rin riit­tä­mät­tö­mät.