Kotimaa Politiikka

Sinimusta Liike: OM:n vaatimus on poikkeuksellinen ja merkittävä isku kansanvaltaisuutta vastaan

Kuva: Sinimusta lLiike

Oikeusministeriö on tehnyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle oman päätöksensä purkuhakemuksen. Purettavaksi haetaan päätöstä Sinimusta Liike ry:n rekisteröimistä puolueeksi. Ministeriö perustaa vaatimuksensa purkaa tekemänsä päätös suurelta osin puolueen yleisohjelman kohtiin, jotka heidän mielestään ovat lain ja kansainvälisten sopimusten vastaisia.

Sinimusta Liike ry muutti noin 50 sivun mittaisien puolueohjelmansa oikeusministeriön vaatimuksesta lyhyeksi yleisohjelmaksi, josta oli poistettu puolueen ideologiaan oleellisesti perustuvia lauseita, mutta ohjelman sisältö ei sinällään muuttunut.

Oikeusministeriö katsoo, että puoluerekisteriin merkitsemisen jälkeen muutetulla ohjelmalla puoluetta ei olisi hyväksytty rekisteriin. Ministeriö listaa purkuhakemuksessaan mm. seuraavia kohtia, joita väittää vaatineen poistetuksi yleisohjelmasta. Väite ei pidä paikkaansa, nämä mainitut kohdat ovat sisältyneet yleisohjelmaan, jonka oikeusministeriö on hyväksynyt ja joka on edelleen oikeusministeriön verkkosivulla Sinimustan Liikkeen yleisohjelmassa:

-Puolueemme politiikan tavoitteena on etnisesti yhdenmukainen Suomi.
-Puolueemme kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jonka avulla julkinen valta kykenee valvomaan nykyistä paremmin maassamme asuvien väestöryhmien ja kulttuurien koostumusta sekä niiden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi puolueen tavoitteena on maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely.

OM on todennut, että yhdistyksen tarkoituksen, yleisohjelman sekä sääntöjen tulee kokonaisuudessaan täyttää Suomen lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvat vaatimukset, mukaan lukien perus- ja ihmisoikeudet.

Oikeusministeriön väittämät vääriä

Puoluesihteeri Terhi Kiemungin mukaan oikeusministeriö tiesi tämän tiivistetyn ohjelman hyväksyttyäänkin Sinimustan Liikkeen radikaalin linjan suomalaisen Suomen edunajajana. Nyt esitettyyn vaatimukseen ministeriö esittää perusteluina sellaisia ohjelman kohtia, jotka ovat sisältyneet ministeriön hyväksymään ohjelmaan.

-Ministeriö käsitteli poikkeuksellisen kauan Sinimustan Liikkeen lupaa alkaa keräämään kannattajakortteja puolueeksi rekisteröintiä varten, mielestäni ministeriöllä on ollut riittävät tiedot siitä, millaista päätöstä on tekemässä. Osoittaa erittäin huonoa hallintotapaa alkaa vaatimaan oman päätöksensä peruuttamista oikeusasteista perustellen vaatimustaan ”erehdyksellä”. Tällainen erehdys kertoo maamme korkeimman hallinnon osaamistason olevan alennustilassa. On surullista ja jopa pelottavaa, että näin vähällä järjellä maatamme hallitaan, Kiemunki hämmästelee.

-Olemme puolueen rekisteröinnin jälkeen puoluekokouksessa hyväksyneet yksimielisesti uuden puolueohjelman ja lähettäneet sen oikeusministeriölle. Jäsenistömme mielestä ministeriön vaatima tiivistys yleisohjelmaksi oli torso, joka ei kertonut puolueen radikaalia kansallismielistä linjaa tarpeeksi kattavasti. Katsomme, että kansalaisilla ja äänestäjillä on oikeus saada riittävästi puolueiden ideologiasta ja tavoitteista tietoa, jonka perusteella voivat muodostaa mielipiteensä ja tehdä kannatus- ja äänestyspäätöksensä, Kiemunki jatkaa.

Sinimustan Liikkeen toimintatavat eivät eroa muista puolueista

OM katsoo, että ohjelman muuttaminen osoittaa puoluelain tahallista kiertämistä. Sen mukaan rekisteröidyksi puolueeksi on tullut hyväksytyksi yhdistys, jonka tavoitteet valtiosäännön, muun lainsäädännön sekä kansalaisten yleisten oikeuksien ja velvollisuuksien muuttamiseksi ovat vastoin keskeisiä kansainvälisen oikeuden ja perustuslain säädöksiä. Ministeriön mukaan on ”yleisen edun mukaista” poistaa puolue rekisteristä.

Puheenjohtaja Tuukka Kurun mukaan puolue tulee osoittamaan lausunnossaan, että oikeusministeriön päätös on tehty siinä ymmärryksessä, mikä vastaa vastaa Sinimustan Liikkeen toimintaa.

-Ministeriön hyväksymässä ohjelmassa puhutaan vierasmaalaisten kotiuttamisesta ja etnisesti yhdenmukaisesta Suomesta. Eivät nämä ole mitään kohtia, joita puolue olisi tietoisesti salannut toimittamassaan yleisohjelmassa jonka ministeriö on hyväksynyt, ne ovat siellä olleet koko ajan. Puolue ei ole millään tavalla pyrkinyt erehdyttämään oikeusministeriötä, sanoo Kuru. – Myös ohjelmamme mukaisille kansalaisuus- ja maahanmuuttonäkemyksille täytyy löytyä demokratian suoja. Me pyrimme vaikuttamaan parlamentaarisesti – yleiseen etuun vetoaminen olisi pätevä peruste, jos me olisimme uhka demokratialle. Me olemme ainoastaan listanneet asioita, mitä me päättäisimme jos olisimme vallassa ja poliittisilla puolueilla pitää tällainen oikeus olla. Me pystymme osoittamaan, että olemme toimineet täysin parlamentaaristen pelisääntöjen mukaisesti, toimintatapamme eivät eroa mitenkään muista puolueista, Kuru jatkaa.

Rekisteristä poistaminen merkittävä isku kansanvaltaisuutta vastaan

Kuten oikeusministeriökin hakemuksessaan mainitsee, poliittisen viestinnän katsotaan kuuluvan sananvapauden ydinalueelle, ja suojan taso on näin ollen vahva ja rajoitustoimenpiteiden kynnyt vastaavasti korkea. Oikeusministeriön mukaan sananvapauden suojan kattavuutta määritettäessä on otettava kuitenkin huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 17 artikla oikeuksien väärinkäytön kiellosta, jonka tarkoituksena on estää sellainen ihmisoikeuksien hyväksikäyttö, jolla pyritään tekemään tyhjäksi jokin sopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus taikka sopimuksen keskeiset päämäärät.

Sinimusta Liike pitää pöyristyttävänä, että oikeusministeriö esittää vertauksinaan sellaisia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, joissa puolueen johtajat ovat yllyttäneet väkivaltaan ja ajaneet demokratian kumoamiseen (Refah Partisi ym v. Turkki 13.2.2003) sekä jossa on katsottu kansallissosialismin olevan epäsopiva demokratian tai ihmisoikeuksien kanssa ja jonka kannattajien epäiltiin pyrkivän ihmisoikeussopimuksen 17 artiklassa kiellettyihin päämääriin.

Puolueen rekisteristä poistaminen olisi poikkeuksellinen ja merkittävä isku kansanvaltaisuutta vastaan. Kansanvaltaan sisältyy olennaisena osana yksilön perustuslaillinen oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Puolue vastaa määrätyssä ajassa lakiasiamiesvoimin korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
John Quiman

Lakeja saa pyrkiä muuttamaan, kansainvälisiä sopimuksia saa pyrkiä muuttamaan ja niistä saa pyrkiä eroamaan jne. Ihan normaalisti puolueet haluavat muuttaa jotain, joten tuon tarjotun logiikan mukaan kaikki puolueet tulisi lakkauttaa, koska ne eivät tyydy lakeihin ja sopimuksiin sellaisina kuin ne ovat.