Kotimaa Rikos

Nuorten ryöstörikollisuus huolestuttaa poliisia – epäillyt ovat usein hatkassa

Kuvituskuva: Youtube (ei liity uutiseen).

Alaikäisten ryöstörikollisuus on yksi eniten Helsingin poliisin nuorisoryhmää työllistävistä rikoslajeista. Esitutkinnan vaativuus johtuu esimerkiksi siitä, että tapauksissa on yleensä useita epäiltyjä. Lisäksi alaikäisten kohdalla pakkokeinojen käyttökynnys on täysi-ikäisiä korkeampi, joten esitutkintaa ei välttämättä pystytä turvaamaan pidättämisellä tai vangitsemisella samaan tapaan kuin täysi-ikäisten kanssa, kerrotaan Poliisin julkaisemassa tiedotteessa.

Ryöstö on rikoksena vakava. Ryöstörikoksen tunnusmerkistö täyttyy, kun epäilty käyttää väkivaltaa tai uhkaa sillä ja anastaa samalla uhrilta omaisuutta.

Perusmuotoisesta ryöstöstä voi saada vankeutta neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen. Törkeäksi ryöstön voi tehdä esimerkiksi uhrille aiheutetut vakavat vammat, raaka tekotapa tai teräaseen käyttö. Törkeän tekomuodon rangaistushaarukka on kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta.

Kohteena nuorten ryöstöissä ovat yleensä toiset alaikäiset. Nuoret ryöstävät ikätovereiltaan muun muassa käteistä rahaa, erilaisia vaatteita ja asusteita, puhelimia, kuulokkeita sekä muuta helposti päältä vietävää omaisuutta. Joskus epäillyt sopivat uhrien kanssa tavaroiden tai huumausaineiden kaupasta verkossa tai somessa ja anastavat tuotteet tai rahat myyntitilanteessa.

Tyypillisesti nuoret tekevät ryöstöjä ryhmässä, kun taas täysi-ikäiset suorittavat ryöstön yleensä yksin. Ryhmässä ryösteleviä nuoria yhdistää esimerkiksi kieli- tai kulttuuritausta, lastenkotitausta tai asuinalue. Lähes aina epäilty on poika.

Suuri osa ryöstörikoksia tekevistä nuorista on 15–17-vuotiaita. Joissakin harvoissa tapauksissa epäilty voi olla jopa alle 12-vuotias.

– Toisinaan nuoret käyttävät ryöstöissä apuna fyysistä väkivaltaa, mutta tavallisempaa on pelkkä uhkaaminen. Törkeäksi tekomuodon tekee yleensä se, että teossa on käytetty uhkaamiseen teräasetta. Näitä on noin viidesosa kaikista ryöstöistä, sanoo rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisin nuorisoryhmästä.

Ryöstörikosten tutkinnassa alkaa olla tyypillistä, ettei asianomistaja, todistaja tai kanssaepäilty halua kertoa asiasta. Yleensä syynä on pelko kostosta tai ”vasikan” maineen saamisesta.

– Henkilön velvollisuus kertoa tapauksesta on asemasta riippuen erilainen. Siinä missä rikoksesta epäilty saa vaieta koko esitutkinnan ajaksi ja asianomistaja kertoa vain sen minkä haluaa, todistajan täytyy kertoa totuudenmukaisesti kaikki rikosepäilystä tiedossa olevat seikat, toteaa Forss.

Ryöstöjen lukumäärät vaihtelevat vuosittain

Poliisin tilastoissa alaikäisten ryöstörikosten lukumäärät vaihtelevat paljon vuosittain. Vaihtelu johtuu ensinnäkin siitä, että uusia ikäluokkia kasvaa ikään, jossa rikosaktiivisuus lisääntyy. Toiseksi yksi ikäluokka siirtyy joka vuosi täysi-ikäisten tilastoihin.

Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmälle on kirjattu 65 ryöstörikosilmoitusta tammi-huhtikuussa 2022. Tilastossa luku on kuitenkin vain 48 tapausta. Syynä erotukseen on, että poliisin tilastoissa alaikäisyys näkyy vain silloin, jos rikosilmoitukseen on merkitty alaikäinen epäilty.

– Rikosilmoituksia on kirjattu nimenomaan nuorisoryhmälle, koska rikosilmoituksen tiedoista pystyy päättelemään, että epäillyt ovat todennäköisesti alaikäisiä, sanoo rikoskomisario Marko Forss.

Ryöstörikosten määrä on kasvanut Helsingin alueella kevään aikana. Poliisi on kirjannut toukokuussa lähes 20 rikosilmoitusta, jotka eivät näy yllä olevassa tilastokuvassa.

Poliisin tilastojen hahmottamista vaikeuttaa se, että luvut tilastoissa kasvavat, kun tapaukseen on merkitty useita epäiltyjä. Jos poliisi kirjaa yhteen rikosilmoitukseen neljä epäiltyä, myös luku tilastossa lisääntyy neljällä.

Esimerkiksi taannoinen piikki alle 15-vuotiaiden törkeissä ryöstöissä johtui osaksi siitä, että rikosilmoitukseen oli kirjattu molemmille asianomistajille nimikkeinä omat törkeät ryöstöt. Ryöstössä oli lähes 10 epäiltyä. Kyse oli siis yhdestä rikosilmoituksesta, joka kuitenkin nosti lukumäärää tilastossa 20:llä.

Valtakunnallisesti Suomessa selvitetään yleensä vuosittain noin puolet kaikista ryöstörikoksista. Tällä hetkellä nuorisoryhmän rikosilmoituksista noin kahteen kolmasosaan on kirjattu ainakin yksi epäilty, joten tilanne on siltä osin suhteellisen hyvä.

Alaikäisten ryöstörikoksilla ei ole suoraa yhteyttä katujengeihin

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon niin sanotuista katujengeistä. Katuryöstöjä tekevät alaikäiset liittyvät harvemmin katujengi-ilmiöön.

Ryöstöistä epäillyt eivät ole järjestäytyneet samalla tavalla kuin katujengien jäsenet, vaikka ryöstelijöitä saattaa yhdistää esimerkiksi asuinalue. Katujengit eivät myöskään yleensä muodostu alaikäisten ryhmittymien ympärille, ja esimerkiksi taannoin neljästätoista katujengioikeudenkäynnissä tuomitusta vain yksi oli alaikäinen.

Ryöstöihin osallistuvilla lapsilla on kuitenkin riski ajautua helpommin jengien jäseneksi kuin nuorilla, jotka eivät tee rikoksia. Lisäksi alaikäisen riski liittyä katujengiin on selvästi korkeampi kuin osallistuminen perinteisten järjestäytyneen rikollisuuden ryhmien toimintaan.

– Syynä tähän on esimerkiksi katujengien vahva näkyvyys sosiaalisessa mediassa, minkä perusteella nuoret voivat alkaa ihannoimaan jengien toimintaa. On esimerkiksi suhteellisen yleistä, että huumausainekauppaa tekevien lasten puhelimista löytyy laite-etsinnässä kuvia rahatukoista ja jengeille tyypillisiä poseerauksia eri rekvisiitan kanssa, sanoo rikoskomisario Marko Forss.

Hatkaaminen on yksi syy rikoskierteen jatkumiseen

Ryöstöistä epäillyt alaikäiset ovat usein niin sanotusti hatkassa, eli poistuneet ilman lupaa lastensuojelulaitoksesta tai jättäneet palaamatta sinne. Esimerkiksi vuonna 2021 pelkästään Helsingissä kirjattiin 600 virka-apupyyntöä sen takia, että lapsi oli hatkannut.

– Toissa vuonna luku oli noin 800, mutta vaikka luku on laskusuunnassa, on se edelleen aivan liian suuri ja säteilee poliisin toimintaan, sanoo rikoskomisario Marko Forss.

Lastensuojelulaista löytyy keinoina esimerkiksi liikkumisvapaudenrajoitus (LVR) ja erityisen huolenpidon jakso (EHO). LVR ei toimi poliisin näkökulmasta, koska lapsi voi hatkata yhä uudelleen ilman tiukennusta rajoitustoimeen.

EHO-jaksoilta nuoret karkaavat harvemmin, mutta pääseminen kyseiselle jaksolle on hidasta ja paikkoihin on yleensä useiden kuukausien jonot.

– Lastensuojelun resurssit ja keinot puuttua lasten hatkaamiseen, päihdekierteeseen tai terveyttä vahingoittavaan käyttäytymiseen näyttäytyvät osittain tehottomina meidän suuntaamme. Yhteistyö sosiaaliviranomaisten kanssa toimii muutoin hyvin. Valitettavasti osa lapsista joudutaan vangitsemaan rikoskierteen takia, koska lapsella ei ole ollut mahdollisuutta EHO-paikkaan. Esimerkiksi Virossa tuomioistuin voi vangitsemisen sijaan määrätä lapsen koulukotiin, jolla pystytään yleensä välttämään vangitseminen, kertoo rikoskomisario Marko Forss.

Poliisi pystyy puuttumaan nuorten hatkaamiseen, päihteidenkäyttöön ja mahdolliseen rikoskierteeseen pakkokeinoilla. Ne ovat yleensä lyhytaikaisia keinoja, ja päätavoitteena on aina oltava rikosten ennalta estäminen.

Sosiaaliviranomaisen ja erilaisten sidosryhmien tehtävä on tarjota pitkäaikaista tukea, joskin poliisin ennalta estävä toiminto voi tehdä myös pidempiaikaista toimintaa nuoren rinnalla. Esimerkiksi Aseman Lapset ry on tehnyt Helsingin poliisilaitoksen kanssa tiivistä yhteistyötä.

Poliisi voi määrätä nuoren matkustuskieltoon. Tuomioistuin päättää tehostettuun matkustuskieltoon määräämisestä ja viimesijaisesta vaihtoehdosta, eli vangitsemisesta.

– Voidaan vielä erikseen painottaa, että kyseessä ei ole rangaistukset, vaan pakkokeinoilla pyritään turvaamaan rikoksen selvittämistä tai katkaisemaan rikoskierre. Siinä mielessä ne rinnastuvat lastensuojelulain mukaisiin rajoitustoimiin rikoskierteen katkaisemiseen liittyen, toteaa Marko Forss

Matkustuskiellon molemmissa muodoissa voidaan määrätä erilaisia rajoituksia lapselle. Tehostettu matkustuskielto eroaa perusmuotoisesta siten, että lapsen sijaintia valvotaan sähköisesti jalkaan asennettavalla pannalla.

Matkustuskiellon molemmissa muodoissa on mahdollista määrätä, että lapsen täytyy pysyä tai pysyä poissa tietyltä alueelta. Lisäksi lapselle voidaan määrätä asunnossa pysymisvelvoite kotona tai lastensuojelulaitoksessa esimerkiksi kello 18–06 väliseksi ajaksi. Lisäksi voidaan määrätä ilmoittautumisvelvollisuus poliisiasemalle ja kieltää yhteydenpito rikokseen liittyviin henkilöihin. Jos lapsi rikkoo kieltoja, voidaan hänet pidättää ja vangita.

Edellä kuvailtu matkustuskieltojen toimintamalli on osoittautunut poliisin näkökulmasta useassa tapauksessa tehokkaaksi tavaksi saada alaikäinen rauhoittumaan lastensuojelulaitokseen.

Nuorisoryhmä ja ennalta estävä toiminto tekevät yhteistyötä

Helsingin poliisin nuorisoryhmä ja ennalta estävä toiminto (EET) auttavat toisiaan nuorten asioiden selvittämisessä. Tavoitteena on päästä puuttumaan alaikäisten väliseen rikollisuuteen entistä paremmin.

– Rikoksesta epäiltyjä alaikäisiä nuoria, mutta myös rikosten uhreja, otetaan moniammatillisen Ankkuritiimin asiakkaaksi. Tiimissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden, psykiatrisen sairaanhoitajan ja poliisien tavoite on löytää ratkaisuja rikoskierteen katkaisemiseksi sekä tarvittavan avun löytämiseksi yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Viranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä pystytään tehokkaasti vaikuttamaan nuorten tekemien rikosten vähentämiseen, kertoo komisario Katja Nissinen ennalta estävästä toiminnosta.

Ennalta estävän toiminnon partiot jalkautuvat nuorten keskuuteen paikoille, jossa nuoret viettävät paljon aikaa ja joissa ryöstörikoksiakin on tapahtunut. Usein ryöstöt sijoittuvat ilta-aikaan joukkoliikenneasemille ja kauppakeskuksiin. Ryöstöjä tapahtuu silti ympäri Helsinkiä, ja poliisi valvoo nuorten tilannetta samalla, kun ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta kaupungilla.

Osa EET:n poliiseista työskentelee sosiaalisessa mediassa, ja heillä on niin kutsutut virkaprofiilit. Poliisin on tärkeää olla kaupungin lisäksi läsnä kanavissa, joissa nuoret kuluttavat vapaa-aikaansa. Somepoliisit viestivät nuorille esimerkiksi alaikäisten keskuudessa ajankohtaisista rikosilmiöistä ja rikosten seurauksista.

 

Poliisi

35 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Jaakko Palvi

”Ryhmässä ryösteleviä nuoria yhdistää esimerkiksi kieli- tai kulttuuritausta”

juha II

Seli, seli…

J...

Niin mites ne venäjän katulapset? Ja muut lapsiin liittyvät asiat..

Ilkka Forsten

Pidättäkää varmuuden vuoksi kaikki ” hatkalaiset ” niin ollaan jo lähellä rikoksen selvitystä.

murre riepunen

Jopa maamme nukkehallitus on myöntymässä itärajalle kaavaillun aidan tarpeellisuudesta, nykyisin siellä oleva 500 metrin matkalla oleva ja 70 sentin korkuidena aita ei riittävä, joskin vihreiden ja vasemmiston mielestä nykyisenkin aidan voisi purkaa, mitä ne meistä ajattelee kun aitoja on rajoille kyhätty.

otto suni

Kannattaa jokaisen muistaa, että 2015 ”kansan vaellus” tapahtui pääosin Ruotsin kautta ja suojelijoina olivat Petteri Orpo kokoomus, Juha Sipilä keskusta ja Timo Soini perussuomalaiset! On liian helppo unohtaa tosiasiat, sillä ilman Etelärannan herrojen unelmaa ”halpatyövoimasta” ei tätä sakkia olisi tänne rahdattu!

Kata

Niin ja näiden turviksien lakiasiain hoitamiset kivasti elvytti jotain lakitoimistoa…pikku summia…sie,mie ja Hentun Liisa maksavat…koska Ruotsissa oli vaarallista niin tulivat tänne omakotitalon siintäessä horisontissa…mikä onnen päivä!
Ja Timppa oli rukkoilemassa jenkeissä aamiaisella,jatkuvasti ja myös miekkareissa,ei sitä kiinnostanut muu kuin hillotolppa ja miten perperi käännetään….hahahahaa meidän hallituksemme ovat jallituksia olleet pitkäääään.
Uskomatonta touhua.Ja hallituksen kannattajat rääkyy kuin varikset varisverkostossa.Kuin woket kaikkialla.Suu ammollaan kuin variksen p****.

ike

Olen aina ihmetellyt miksi suomessa niin paljon puhutaan työvoiman riittävyydestä Toki ymmärrän että kyseessä on yritys saada aikaan niin suuri työvoiman ylitarjonta että palkkakustannukset reippaasti alenevat. Kukaan ei puhu siitä millainen olisi yhteiskunta jossa olisi jonkinlainen tasapaino. Maailmassa on paljon pienempiä (noin väestöltään) maita kuin Suomi, joissa elintaso on selvästi korkeampi. Olisiko jo aika unohtaa tuo hokema että on lottovoitto syntyä suomeen, ehä se sitä byrokraateille onkin. Olisikohan heidän pitänyt jo aikaa sitten kuolla työvoiman puutteeseen. Tietysti on ongelmia tuon tasapainon saavuttamisen aikana, mutta niinhän se on aina. Itse ajattelen että ehkä suomen hyvä asukasluku olisi aika paljon pienempi kuin nyt. Osaavia ihmisiä riittäisi myös armeijan vaativiin tehtäviin, on niitä ennenkin riittänyt. Eikö suomalaiset ole vieläkään oppineet että laatu ennen määrää.

Kata

Se on Ike jetsulleen näin.Tuo vikinä että lissää pittää saaha ”työntekijöitä” on juuri se matalapalkkaisuus johon niitä tuotetaan kun Suomessa pitää olla palkat sellaisia että sillä tulee toimeen..Mutta ei,työnantaja kyllä rikastuu mutta veronmaksajien määrä kun vähenee kunnes niitä ei ole kuin muutama ja miten sitte suu pannaan?Tulonsiirto ei käy loputtomiin…kyllä siitä kähinä tulee…ja ankara.
Saattaa olla että Sahara houkuttaa…joitakuita.
Siksi kai ne kokkuratkin siellä innoissaan kannattaa tätä tulonsiirtohommaa..on siellä ehkä 3 eri mieltä olevaa…

John Quiman

Se halpatyövoima vie työpaikkoja ja tulee näennäisesti edulliseksi, mutta niille maksetaan erilaisia tukia veronmaksajien kukkaroista ja lisäksi suuri osa niistä siirtyy kokopäiväiseksi sossun asiakkaaksi kunhan oleskelulupa on pysyvä.

Lisäksi niiden joukossa kaikenlaista rikollisuutta on paljon enemmän kuin suomalaisten joukossa. Se tekee maan turvattomaksi ja hankalaksi suomalaisille sekä kasvattaa veronmaksajien kustannuksia.

Ns. suvaitsevaisten puheet kansainvälistymisestä ovat pahan kerran harhapolulla, sillä oikea kansainvälistyminen on korkean tason osaamisen kansainvälisyyttä, ei kansainvälisiä slummeja, jotka täytetään eläteillä.

Pilaavat koko maan muutaman euron ja ideologian tähden. Sitä ne tekevät.

Kata

Totta,niin totta.

Ilkka Forsten

Mutta eikö olekin kummallista että länsirajan yli se suurin uhka on tähän mennessä tullut, kuten näimme vuonna 2015 Torniossa. Nyt kun uhkaksi koetan ” itämaan tietäjät ” jotka toisivat lahjaksi murhamia ja putinismia on aitakin alettu kokemaan hyväksi ratkaisuksi. Ikävä sanoa, mutta se aita ei vieläkään pysäytä ruotsin kautta saapuvia moniosaajia jotka ovat suurena joukkona vähintään yhtä haitallisia maallemme, kuin puttelin motivaatioista kärsivä ja Ukrainassa näppinsä polttanut puna-armeija.

ike

Nuorissa on suomen tulevaisuus, etenkin noissa kehitysmaista tänne rahdatuissa. Kun nyt suomen hallitus on saanut suomen talouden tällaiseen jamaan on kai sitten parempi siirtyä suoraan mielivaltaan. Ehkäpä noista tulevaisuuden nuorista kasvaa jokin uusi suomen mafia joka saa tämän maan talouden kohenemaan. Voisivat sitten ryöstellä vähän suomenkin kansalaisten puolesta ettei se jäisi vain hallituksen yksinoikeudeksi. Vasta Saksa laski bensiiniveroa ja hinta halpeni selvästi mutta meillä on näitä ”talousoppineita” jotka sanovat että ei noin voi asioihin puuttua. En tiedä minkä koulun ovat käyneet, eivät ainakaan elämänkoulua. Ei nuo Italialaisetkaan niin huonosti näytä elävän vaikka maa on pahasti ylivelkaantunut niin ihmisillä kyllä on rahaa. Ei voi kuin hymyillä ihmisille jotka sanovat että ei suomella ole varaa, katsokaa kuinka paljon sitä on jo valutettu ulos maasta tämänkin hallituksen toimesta, ja sama meno jatkuu kun tuosta taloudesta ei päättäjillä ole mitään hajua.

John Quiman

Polttoaineiden hinnoilla on kansantaloudelle niin paljon merkitystä, että nykyisellä hinnalla surkastutetaan kansantaloutta. Jos tiputetaan verotusta, toimii maan talous paremmin. Saattaa olla jopa, että polttoaineverojen pienentäminen johtaisi parempaa verojen tuottoon, koska talous pyörii paremmin. Joka tapauksessa surkastuva talous tekee kaikesta vaikeaa ja eipä siitä verojakaan irtoa entiseen malliin.

Suomalaisissa nuorissa olisi Suomen tulevaisuus, mutta kehitysmaista tulleiden jälkipolvet saattavat vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen juuri päinvastoin eli henkisesti ja taloudellisesti heikentävinä. Nykymenolla ne kehtiysmaalaisten jälkikasvut voittavat tai ainakin olennaisen vahvasti muuttavat Suomea huonompaan suuntaan, kuten ovat paikoin jo tehneetkin.

Suomella on varaa leikkiä rikasta niin kauan kuin kansaa voi yliverottaa. Jossain vaiheessa se loppuu. Hupsuinta tässä on, että Suomen katsotaan olevan varakas, koska valtio on hyvissä varoissa, tai ainakin oli. Kansa puolestaan on köyhdytetty yliverotuksella. Italia sai EU:n kautta rahaa, koska Italian valtio on köyhä. Unohdetaan vaan, että Italia ei yliverota kansalaisiaan, vaan aliverottaa, koska valtion rahat eivät riitä valtion kuluihin. Pitäisi vaan pakottaa Italia joko verottamaan enemmän kansalaisiaan tai pienentää valtion kuluja. Italian kansalaiset eivät tosin hyväksy kumoaakaan ilman mellakoita, mutta se on heidän ongelmansa.

ike

Ihmettelen yhä mistä nämä ”talousviisaat” suomessa ovat oppinsa ammentaneet. Vaikka en ole akateemisesti oppinut niin väkisin noita jotakin tosiasioita jopa taloudesta tarttuu. Aina kuitenkin törmään tuohon ajatukseen että mikä on suomen koulutuksen todellinen taso, se nähdään tuloksista. Muuttovyöryn myötä se on laskenut. Ei suomen yliopistot tuolla listalla mailman yliopistoista niin kovin ylhäällä ole. Jos suoraan sanotaan, olen alkanut enemmän arvostamaan Yhdysvaltojen ja Britannian yliopistoja. Kyllähän nämä meidä yliopistot varmasti riittävät halpatyövoiman pitämiseen riittävänä, harvoin sieltä kuitenkaan mitään mullistavaa tulee. Ei voi tulla koska kaikkien täytyy olla tasa-arvoisia, no ei vaan tasapäisiä. Edes erityislahjakkaista ei oteta ”koppia” erityis-”typeristä kyllä. No kaikki sen ymmärtävät koska suurin osa hallituksestamme koostuu tuosta porukasta.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari
John Quiman

Jos halutaan menestyvää maata, ei keskinkertaisuuksia uholla sitä tehdä. Se tehdään harvinaisempien kykyjen toimesta. Erityisen lahjakkaita pitäisi tukea ja edesauttaa lahjakkuuden kehitystä. Tosin heidän kehitystään eivät voi auttaa keskinkertaisuudet, mutta Suomessa keskinkertaisuudet haluavat määrätä koulutuksesta heidän keskinkertaisuutensa tasolla.

Näihän on politiikassakin, että keskinkertaisuudet, kuten nykyinen hallitus haluaa määrätä kaikesta koko maassa. Haluavat jopa veroina viedä jokaisen tulot, jotta he voisivat päättää miten niitä käytetään. Koko homma on keskinkertaisuuden juhlaa ja lopputulos on keskinkertainen maa, ei huipputekijä missään, eikä huippuelintasokaan. Poliitikot ostavat ihmisten ääniä lupailemalla ja ottamalla velkaa mitä kummallisemmin perustein ja laskun maksaa tietysti kansa. He siis lupaavat antaa äänestäjilleen kaikenlaista ilmaiseksi, mutta jättävät laskun äänestäjien maksettavaksi. Heitä kiinnostaa vain se, että saavat olla vallassa, vaurastua ja nauttia etuoikeuksista. Heitä ei kiinnosta kansan talouden kurjistuminen, köyhtyminen, eikä hyvinvointi.

On paremminkin tulossa uudessa paketissa totalitaristinen neuvostomaa, jossa keskinkertaiset fanaatikot määräävät mikä on totta ja mitä saa tehdä.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Suosittelen lukemaan AH:n kirjan, siinä hän kertoo tuon saman joten voimme päätellä että ongelma ei ole yksin oman aikamme harmi. Se oli sitä jo 1920 luvulla Saksassa. Joka paikassa pyrittiin luomaan näennäistä oppineisuutta, joka ei koskaan nosta kansaa mihinkään, mutta tuottaa tolkuttomasti sitä ryhmää mikä nielee kaiken kyselemättä onko sille tarvetta.

Arvostettiin siis pelkkää koulusta saatujen arvosanojen määrää, miettimättä onko niillä mitään tekemistä sen kanssa että oppi ja käytäntö kohtaisivat, ja kansakuntaa veisi eteenpäin osaajat eikä keskinkertaisuudet. Nykymaailma yrittää luoda niin hillittömälllä vimmalla ” tasa-arvoisuutta ” että se tukahduttaa osaamista, ja nerous jää kokonaan paitsioon. Tuloksena on hottentottien kansoittama eurooppa, joka ei kykene kohta muuhun kuin istumaan savimajan seinustalla khattia jauhaen. Näin on saatu ympyrä sulkeutumaan, eli käännetty maailma kivikauteen mutta onneksi ilmastohätila on olemassa siitä huolimatta, tai ainakin niin pitkään kun yksikin valkoinen on mahdollista laittaa siitä vastuuseen.

Ilkka Forsten

Ollaan kuulemma niin ylivelkaantunut valtiona, ettei ole varaa alentaa bensiinin verotusta, onneksi yksikään muu EU maa ei ole velkaantunut, kuten vaikkapa Italia. He eivät velkaannu koska SUOMALAISILLA maksatetaan myöskin heidän kulunsa, ja sitten on vielä hottentottien elätysvelvollisuus, joka on aina miljardeja / vuosi.

Germaanit vetää V10 Audeillaan kolmeasataa idästä länteen ja lännestä itään, eikä ilmastohätätilaa ole lähimaillakaan, mutta kun Finski stuu kolmepyttyiseen litran koneella olevaan appelsiinilaatikon kokoiseen ” autoonsa ” ja köröttelee kirkonkylälle maitokauppaan, on ilmasto nutullaan ja verotusta kiristettävä.

ike

Osuit olennaiseen. Olen jo aikaa sitten tullut aika neuvottomaksi näiden poliittisten huijareiden takia. Pahoin pelkään että ei tämä minun aikanani muutu. Olen sitä sukupolvea että olen jollakin tapaa vastuussa tästä tilanteesta, jos siitä nyt kukaan voi olla vastuussa, muut kuin nykyset sateenkaaripoliitikot ja meidän koulutusjärjestelmä joka tuottaa nykyään pettymyksen toisensa jälkeen. Ainakin tuloksista päätellen.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari
John Quiman

Kun tulokset ovat huonoja, on järjestelmä huono. Eikä se ideologisesti selittelemällä tule hyväksi.

Suolen Niinniin

Ruotsissa kaikki jengiläiset muslimeja. Samaa taipumista myös suomessa. Mitä tästä opimme?

Eetu

Kiitos kysymästä, emme mitään.
Sillä jos oppisimme jotain, olisi se rasismia. Niinpä Helsinki, Espoo ja Vantaa muuttuvat mamuslummeiksi, joista veroa maksava kantaväestö muuttaa pois, jolloin sitten nämä muuttajat ovat niimmaan kauheetonta rasistia, että oikeen.
On rasismia olla realisti ja huolissaan omien lasten kasvuympäristöstä. Siksi ei edes omista kokemuksista pidä oppia.

Lieväasteinen

Opimme sitä, että islam on hieno uskonto, joka on hyvin lähellä vihreyttä ja pohjoismaista sosiaalidemokratiaa. Näin Vihreä Lanka väittää:

https://www.vihrealanka.fi/blogit/islam-on-hieno-uskonto

P.S. Voiko tyhmempiä ihmisiä edes olla?

John Quiman

Vihreä lanka huijaa vihreitä ja ilman muuta tietoisesti.

Lieväasteinen

Vihreä lanka muuten lakkautti itsensä, koska Suomen valtamedia ajaa samaa agendaa. Vihreiden äänenkannattajalla ei ollut enää tarvetta.

John Quiman

Kyllä meidät silti hirtetään vihreään ilmastonaruun.

Ilkka Forsten

Voi, mutta heidät saatetaan haudata yhdessä nykyisten tyhmien viereen.

Ilkka Forsten

Sen että Ruotsi ei ole rasistinen yhteiskunta.. Heh heh..

Tuumailija

Eivät ole koskaan kuulleetkaan eugeniikasta tieteen osa-alueena. 😉

Ilkka Forsten

En minäkään ollut ennen kuin joku sanoi ettei ” Eugeniikka ” ole Malstenien sukututkimusta.Ja taas heh heh…

John Quiman

Ruotsi oli rotuhygienian ja rodunjalostuksen kärkimaa ja Uppsalaan perustettiin maailman ensimmäinen rotubiologian laitos. Jopa Saksan kansallissosialistit arvostivat korkealle ruotsalaisten tiedettä ja opiskelivat sitä. Heidän rotuoppinsa juuret olivat Ruotsissa.

Kata

Juu kuulemma Aatu kävi kylässä ja ihastui….sellaista oli meidän 600-vuotisen naapurikyykyttäjämme touhu…kyykyttäjiä on riittänyt.
Mutta kerran kuulin että sivistyksemme on peräisin ruotsalaisilta joten pitää olla kiitollinen…ai jaa…historia on lyhyesti käyty läpi ja silleen…

Pekka

Ankkuritiimin toiminta on positiivista, mutta sekin on vain reaktiivista, eli ongelmien paikkailua.
On ihmisiä, jotka osasivat ennustaa tämän kehityksen jo vuosia sitten. Heitä kutsutaan kollektiivisesti termillä ”rasisti”.

Eetu

Totta, realismi on rasismia.

Ilkka Forsten

Erästä kutsutaan yhä nimellä Jussi Halla-aho.

Kansalaisen verkkokauppa