Kotimaa Politiikka

Sinimusta Liike: Alhainen syntyvyys on uhka kansalliselle olemassaololle

Kuva: Sinimusta Liike.

Ilta-Sanomat uutisoi 27.7. Tilastokeskuksen viimeisimmästä julkaisusta, jonka mukaan suomalaisten syntyvyys on ollut tänä vuonna yli 120-vuotisen mittaushistorian alhaisin, eikä korona-aikana nähty pieni piikki jäänyt pysyväksi. Viiden ja puolen miljoonan ihmisen nyky-Suomessa syntyi käytännössä puolet vähemmän lapsia kuin 1900-luvun alun autonomisessa Suomessa, jossa asui tuohon aikaan vain 2,7 miljoonaa ihmistä, ja jonka elintaso oli moderniin Suomeen verrattuna mitätön.

Vuonna 2021 maamme yleisin perhetyyppi olivat avioliitossa elävät ilman lapsia, siinä missä lapsiperheissä eli ainoastaan 37 prosenttia väestöstä. Näistä perheistä yli 40 prosenttia oli yksilapsisia, samaan aikaan kun perheiden kokonaismäärä on ollut viimeisten vuosien ajan laskusuunnassa muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Yksinasuvien määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, ja aiempaa suurempi osuus näistä ihmisistä on hedelmällisessä iässä olevia. Nuoret sukupolvet asuvat siten edellisiä sukupolvia useammin yksin, menevät harvemmin naimisiin ja tekevät heitä vähemmän lapsia. Keskustelu perheiden ja lasten taloudellisesta tukemisesta koskee siten jatkuvasti pienentyvää joukkoa, joka myös monimuotoistuu etnisesti kiihtyvällä tahdilla, sillä maahanmuuttajien keskuudessa lapsiluvut ovat kantaväestöä suurempia erityisesti Euroopan ulkopuolisilla väestöryhmillä. Suomalaiset ovat siten enenevissä määrin ulkoistamassa lisääntymisensä muukalaisille, siinä missä he ovat siirtyneet itse rahoittajan rooliin.

Usein esitetty väite, jonka mukaan lapsilukua rajaa yksinomaan taloudelliset haasteet, ei laajemmin tarkasteltuna pidä paikkaansa. On totta, että yhteiskunnan elintason kasvaessa katoaa myös aiemmin väestönkasvua heikentänyt lapsikuolleisuus, mahdollistaen aiempaa useamman ihmisen selviämisen aikuisikään asti. Kun elintaso kasvaa tämän niukkuuden saneleman nollatason yläpuolelle, väestön määrä kasvaa joidenkin vuosikymmenten ajan, ennen kuin ihmisten ryhmäkäyttäytymisessä alkaa näkymään muutoksia. Elintason kasvaessa ja yhteiskunnan kehittyessä yhä suurempi osa ihmisistä lykkää lastensaantiaan esimerkiksi työuran tai koulutuksen perusteella myöhemmälle iälle, jota pidetään usein jälkiteollisessa talousmallissa välttämättömänä. Kasvava elintaso on siten väestönkasvun kannalta kaksiteräinen miekka: se mahdollistaa aiempien populaation kokoa rajoittaneiden pullonkaulojen poistumisen, mutta samalla se luo pohjaa sen kaltaiselle kulttuurilliselle ja käytöksellisille muutoksille, jotka rapauttavat perinteisen perhemallin tarpeellisuutta. Matalan elintason yhteiskunnassa oma perhe on yksilölle varmin sosiaaliturvan muoto, ja suuri lapsiluku kasvattaa kyseisen perheen suorittavien käsien määrää. Jälkiteollisessa yltäkylläisyydessä ihmisten elintasosta huolehtii kaiken muun pettäessä perheen sijasta valtio, joka taasen tekee lisääntymisestä ja perheen perustamisesta yksilön tietoisen valinnan.

Perheen perustaminen, sukupuolten vastuualueiden eriyttäminen ja lisääntyminen eivät olleet asioita, joihin historialliset ihmiset ajautuivat aikoinaan sattumalta, vaan ne edustivat epävarmoissa olosuhteissa selvää kilpailuetua niihin ihmisiin verrattuna, joilla ei ollut kykyä tai mahdollisuutta ylläpitää vastaavia sosiaalisia verkostoja. Haastavassa ympäristössä näitä verkostoja edesauttaneet perinnölliset piirteet ja käyttäytymismallit yleistyvät, sillä yhteistyöhön kelpaamattomat karsiutuvat vääjäämättä pois sukupolvien ketjusta. Ympäristön paineen hellittäessä elintason kasvun seurauksena sen kaltaiset piirteet, jotka olisivat aiemmin tarkoittaneet sosiaaliseen paitsioon ajautumista, nousivat uuteen kukoistukseen. Jos perhemalli ei enää tarjoa ihmisen selviytymisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia, se muuttuu vain ominaisuudeksi muiden joukossa. Aiempi selviytymismekanismi taantuu käytännössä elämäntavaksi.

Mikäli perheen perustaminen, lisääntyminen ja jälkikasvusta huolehtiminen eivät enää sanele pariutumisen reunaehtoja, monet perinteisistä hyveistä muuttuvat ainakin näennäisesti tarpeettomiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne luonteenpiirteet, jotka tekevät esimerkiksi naisista hyviä äitejä ja vaimoja, muuttuvat merkityksettömiksi, mikäli nuoren naisen päämääränä ei ole monogaaminen avioliitto tai jälkeläisten saaminen, vaan esimerkiksi työelämä, matkailu tai esimerkiksi seksuaalinen irrottelu. Miesten kyky tarjota ennalta-arvattavuutta, sitoutuneisuutta ja rahallista turvaa muuttuu samalla tavoin tarpeettomaksi, jos elämän ja ihmissuhteiden tarkoitus on lähtökohtaisesti vaivattomuuden ja mielihyvän varmistaminen. Aiemmin seksuaaliset vietit ajoivat miehiä kohtaamaan vastakkaisen sukupuolen edustajia, jotka taasen pystyivät sanelemaan muun yhteisön kanssa ehdot näiden tarpeiden tyydyttämiselle. On tosiasia, että nuorten miesten näkemästä vaivannäöstä merkittävä osa on läpi historian selittynyt ulkoisilla vaatimuksilla, joita kyseiset miehet ovat pyrkineet omalla toiminnallaan täyttämään saavuttaakseen haluamansa. Mikäli edellä kuvailtu tarve itsensä kehittämiselle katoaa esimerkiksi vaivattomampien vaihtoehtojen takia, moni vaivannäön sivutuotteena syntyvä yhteisöä hyödyttävä asia jää toteutumatta. Jos aiemmin seksuaaliset motiivit ajoivat miehiä esimerkiksi työntekoon, avioliittoon, naisen kanssa luodun yhteisen talouden pyörittämiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen, oma-aloitteisuuteen ja isyyteen, nykyään sama tarve ajaa miehiä pornografian tai muun vaivattomamman nautinnon ääreen, joita mies nauttii kotonansa yksin, ilman tarvetta kohdata yhtäkään toista ihmistä.

Jatkuvasti laskevan syntyvyyden taustalla ei siten ole ainoastaan se, etteivät suomalaiset halua tehdä lapsia, vaan myös se, että kasvava määrä suomalaisia on lähtökohtaisesti kykenemättömiä muodostamaan vastakkaisen sukupuolen kanssa pitkäkestoisia, vakaita ja arvostukseen perustuvia ihmissuhteita, jotka ovat toimivien perheiden perustamisen ja yhteisen jälkikasvun saamisen perusedellytyksiä. Tavoitteellisuuden puuttuessa jokaisesta suhteesta muuttuu vain väliaikainen asiantila, jonka päättyminen on yhdestä riidasta riippuvainen, ja joka on vieläpä pahimmillaan muodostettu henkilön kanssa, jonka sopivuutta pidempiaikaiselle yhteiselolle ei olla missään vaiheessa edes mietitty. Loputtoman valinnanvapauden ja feministisen voimaantumisen sijasta ihmiset saattavatkin huomata tuhlanneensa hedelmällisimmät vuotensa aivan vääriin kumppaneihin, eikä niitä vuosia saa enää ikinä takaisin.

Pariutumiseen liittyvä päämäärätiedottomuus linkittyy osaksi laajempaa sosiaalista murrosta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan entistä suurempi osa nuorista sukupolvista kärsii yksinäisyydestä, samaan aikaan kun läheisten ystävien määrä on pienentynyt. Muiden ihmisten kanssa fyysisesti vietetyn ajan sijasta ihmiset tapaavat toisiansa netissä, jossa sosiaalisuus on aina pintapuolista, eikä se tosiasiassa valmenna ihmisten väliseen sosiaaliseen dynamiikkaan sen ulkopuolella. Jos henkilölle tuottaa vaikeuksia selvitä vaillinaisella elämänhallinnallaan edes omasta elämästään, kuinka hän voisi huolehtia uudesta elämästä? Kuinka ihminen, joka ei kykene kohtaamaan edes kaupan kassaa ilman sopivaa lääkitystä, kykenisi täyspäiväisesti jakamaan talouden toisen aikuisen ja jälkikasvun kanssa? Miten ihminen, joka ei ole aikuisikäänkään mennessä kyennyt muodostamaan yhtä ainoaa merkittävää ihmissuhdetta, kykenisi toimimaan luotettavana ja ymmärtäväisenä kumppanina useiden vuosikymmenten ajan?

Yksikään poliittinen järjestelmä ei kykene ratkaisemaan kaikkia ihmisyksilöiden kohtaamia haasteita tai muuttamaan ihmisten käyttäytymistä täysin halutun kaltaiseksi, mutta ne kykenevät vaikuttamaan kannustimiin, eli niihin muuttujiin, jotka joko kannustavat tai vaikeuttavat tietynlaista toimintaa. Nuorten miesten yleinen kelluminen ja ajautuminen pois yhteisön ja tulevan kumppanin palvelemisesta tulee estää puuttumalla tarjolla oleviin ärsykkeisiin. Toimenpiteet, jotka esimerkiksi vaikeuttavat pornografian sekä muun tuottamattoman viihteen saantia voivat kannustaa yksittäistä nuorta miestä kohtaamaan ihmisiä oikeassa elämässä.

Samaan aikaan raskaaksi tulemisen riski tulee saada palautettua ihmisten väliseen seksuaaliseen toimintaan, joka kannustaa nykyistä pitkäaikaisempaan ja harkitsevampaan parinvalintaan. Lääketieteelliset toimet, jotka tekevät naisista ja tulevaisuudessa myös miehistä keinotekoisesti hedelmättömiä, tulee poistaa maksuttomuuden piiristä, eikä niitä tule jakaa täysi-ikäisyyden kynnyksellä oleville nuorille. Näiden toimien tarkoituksena on saada nuoria miehiä ja naisia kelpuuttamaan itselleen vain sen kaltaisia kumppaneita, joiden kanssa he ovat tarvittaessa valmiita kantamaan myös toimintaan liittyvän raskauden riskin. Raskaus ei tule tarkoittaa epäonnistunutta ehkäisyä, vaan sitä täytyy kohdella uuden elämän mysteerinä.

Poliittinen järjestelmä voi myös tehdä selvän arvovalinnan sen suhteen, minkälaista perhemallia se aikoo korostaa valtio-omisteisessa mediassaan ja minkälaisia perhemalleja se edellyttää myös sen ulkopuolisilta yksityisiltä toimijoilta. Asenneilmapiiriin liittyvän työn lisäksi kyseisen arvovalinnan tulee näkyä myös taloudellisessa uusjaossa, eli lapsettomien tulee kantaa oma kortensa kekoon kansallisessa kontekstissa ja osallistua perheellisten ihmisten toiminnan rahoittamiseen omalla työpanoksellaan. Ilman jälkikasvua kansakunta lakkaa olemasta, ja jos yksittäinen henkilö ei ole itse kyvykäs tai halukas saamaan omia lapsia, hänen velvollisuutensa on osallistua siihen välillisesti veroeurojensa kautta.

Yhteisössä esiintyvien piirteiden yleistyminen ja katoaminen ovat pitkiä prosesseja, eikä niitä voida päättää yhden vaalikauden aikana. Suomen tulee ajaa tavoitteellista perhekeskeistä politiikkaa tulevien vuosikymmenten ajan ja odottaa kärsivällisesti antisosiaalisten piirteiden asteittaista katoamista sekä niiden korvautumista tavoitteeseen paremmin soveltuvilla persoonallisuuksilla. Vaikka lapsiluvut olisivatkin tällä hetkellä pieniä, ovat lähestulkoon kaikki syntyneet lapset saaneet alkunsa perhekeskeisten ihmisten toimesta, joilta he tulevat myös omaksumaan elementtejä omaan maailmankatsomukseensa. Mikäli tulevat sukupolvet vieläpä hakevat jatkossa omilta kumppaneiltaan samoja perhemyönteisiä ominaisuuksia, mitä heidän omilla vanhemmillaan on, monet nykyisistä häiriökäyttäytymisen muodoista jalostuisivat ajan saatossa pois. Tulevaisuus on aina niiden, jotka lisääntyvät.

Sinimusta Liike on kansallisradikaali puolue, joka kannustaa kaikkia suomalaisia perustamaan oman perheen ja osallistumaan suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaamiseen. Liikkeemme tunnustaa perheiden arvon lasten henkisessä ja sosiaalisessa kasvussa ja näkee perheet erityissuojelun kohteena omassa kansallisessa maailmankatsomuksessaan.

12 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
ilkka

Mutta kun elämme tulevaisuudessa 120 vuotiaaksi, on tässä vielä aikaa yllin kyllin. Ja viagrahan keksittiin jo lisäämään paisuvaiskudoksen toimintaa. 120 vuotias letkumestari ehtii saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia. Tilanne on ehkä aavistuksen naurettava kun poika menee rippikouluun ja Isä täyttää 100 vuotta samaan aikaan, mutta silloinkin on vielä 20 vuotta mahdolisuus tuottaa velipoika esikoispojalle. Niin ja voihan ne olla tyttäriäkin. Tämä pitää aina muistaa mainita etei sorru naisten eriarvoistamiseen ja ylläpidä liian miesvoittoista ajattelua. Sitten jos kaikki perikuntaan syntyvät ovat sateenkaari väkeä, on pakko sanoa että nallit paloi väärään aikaan ja putkisuutari olisi ollut parempi vaihtoehto.

Kauko Aalto

Tarkoittaako tämä, että kaikkien kansanryhmien syntyvyys laskee? Parannuskeinona on ehdotettu varsinkin suurperheiden ja yksihuoltajien lapsilisien korotuksia. Eräiden kansanryhmien yksinhuoltajia, joiksi ilmoittautuu ettenkö sanoisi jokainen, he ovat raskaina melkeinpä joka vuosi, vaikka heidän kulttuurinsa vuoksi se on mahdottomuus. Jollette usko, niin menkää riiaamaan yksihuoltajaa, niin sulho on paikalla alta aikayksikön. Joten vetäköön jokainen omat johtopäätöksensä, millaisten kansanryhmien syntyvyyden lisääntymiseen tämä vaikuttaa. Eihän siinä sinänsä mitään pahaa ole, mutta huoltosuhdetta se ei liiemmin paranna, siitä meillä on jo yli kolmannesvuosisadan kokemus.

ilkka

Edellinen hallitus mainosti iloisena asiana uutta lakia, jossa suurilapsisille perheille kaavailtiin lisää tuloja, kuten lapsilisien tuntuvaa korotusta. Kun silloin oppositiossa istunut PS sanoi että lakiehdotus ei ole tule millään tavalla kohdentumaan muuhun kuin väritykseltään toisenlaiseen ryhmään, huudettiin kilpaa ettei etninen profilointi ole sallittua. Minä nyt näin maalaispoikana, hyvin vähällä koulutukselle kuitenkin arvioisin tilannetta siten, että etninen profilointihan oli jo tehty lakia sorvatessa, sillä valkoisen kantaväestön tuloihin ei korotusta ollut odotettavissa. Niille muille kylläkin, mutta ei saa eriarvoistaa ketään, paitsi valkoista kantaväestöä jolla on yhä ” kunniavelka ” maksamatta siitä että olimme somaliassa siirtomaa-isäntinä vuosisadat. Bantut tietäisivät kertoa tästä sorto-ajasta hyvin paljon, mutta ei ole korrektia puhua siitä että sortajina olikin ihan saman värityksen syntymässä saaneet, sittemmin vakaasti tasa – arvoa kannattava heimo.

Ilkka Manttari

…kele. Rauhalliseltakin mieheltä nousee verenpaine, jos enää voi. On vain yksi kysymys: Ovatko meidän edustajat tyhmiä vai röyhkeitä. Kaiketi kumpaakin. Porukka on jokatapauksessa töissä vikapaikassa.

ilkka

Onko sinulta mitattu männän ylä ja alapaine, Nykyään on normaalia, jos lukemat kirjataan etenkin YLE:n uutisten jälkeen luvuilla 95 / 160 / 500. Olen havainnut että Saara Hyrkön ilmestyessä kuvaan pääsen jopa korkeampiin lukuihin. Sen sijaan laskua tuntuu syntyvän kun ajattelen että kansakuntamme herääminen on jossakin määrin alkanut. Tietysti tutkimukseni on suppea ja otannaltaan yhden huushollin kokoinen, mutta sanoisin sen olevan suuntaa antava virhemarginaalin pysyessä noin 0.2 % kohdalla.

Onnekseni alkoholi on lakannut käyttämästä minua, muuten olisin jo odottamassa maksansiirtoa.

Tähän väliin voidaan laittaa pieni kevennyt. Tiedätkö miksi venäläisen huo***n peräpeilissä on näppylöitä ? Siksi että sokeastkin tietävät hinnat. ( Pistekirjoitus ja sitä rataa, tiedäthän..? )

Viimeksi muokattu 1 kuukausi sitten by ilkka
Ilkka Manttari

Näillä mennään. 😊

John Quiman

Kisaavat siitä kuka on eniten poliittisesti korrekti, eli ideologian syövyttämä päästään.

John Quiman

Somaliassa bantu on edelleen toisen luokan syrjitty kansalainen.

ilkka

Kerran nurkaan ” bantu ” ei sieltä hevin pois pääse, mutta hys hys, rasismia on vain valkoisten yhteiskunnissa.

John Quiman

Vihreää logiikkaa: olemme velkaa somaleille orjuudesta, jossa he eivät ole koskaan olleet, mutta somalit eivät ole bantuille velkaa orjuudesta, jossa somalit heitä pitivät.

ilkka

Niin, ja tänään taas olemme kuluttaneet kolme ja puoli kertaan koko maapallon uusiutuvat luonnonvarat. Outo juttu ettei maailma ole pysähtynyt, luulisi niin tapahtuvan jos 5.4 miljoonaa imaisee kaiken kolme ja puoli kertaa, sillä senhän pitäisi tarkoittaa ettei muille ole jäänyt mitään. Me olemme melkoinen kansakunta, syömme ja juomme kaiken maailmasta, tuhoamme koko maailman ilmaston, olemme maailman rasistisin kansa ja emme vieläkään halua hellittää tästä huimaavasta elämäntavastamme. Maailman hiilidioksiditasot ovat meidän aiheuttamamme, ja golfvirran pysähtyminenkin varmaan johtuu meistä. Kukaan toinen ei ole vaikuttanut mihinkään, wau: Olen ylpeä siitä että olemme edes jollakin tasolla suurvalta.

John Quiman

Vihreillä ei ole tuo matikka, eikä todellisuustajukaan, koskaan ollut kovin vahvoilla, joten helle jää reippaasti tilaa ideologiselle tulkinnalle kaikesta. Heidän mielestään totta on se, mikä antaa heille vallan.

Viimeksi muokattu 1 kuukausi sitten by John Quiman

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa