Kotimaa Maahanmuutto Politiikka

Suuri valiokunta antoi lausuntonsa muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamisesta

Kuva: Wikimedia Commons.

Suuri valiokunta antoi lausuntonsa muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamisesta

Tiedote 20.4.2022

Suuri valiokunta antoi tänään lausuntonsa Euroopan komission ehdotuksista ja periaatteista, joiden tarkoituksena on parantaa jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia silloin, kun muuttoliikettä ja kolmannen maan kansalaisia käytetään hyväksi valtiollisen hybridivaikuttamisen välineenä (muuttoliikkeen välineellistäminen). Eduskunta käsitteli aihetta valtioneuvoston selvitysten U 82/2021, U 7/2022, U 15/2022 ja E 130/2021 perusteella.

Lausunnollaan suuri valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan yksimielisesti. Valiokunnan lausunnon SuVL 5/2022 voi lukea eduskunnan sivuilta myöhemmin tänään: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SuVL_5+2022.aspx

Suuri valiokunta käsittelee lausunnossaan Suomen neuvottelutavoitteita ja erityisesti keskeisiä periaatteita, joiden täyttyessä muuttoliikkeen välineellistämistä koskevat esitykset poikkeuksiksi turvapaikkamenettelyä, paluuta ja aineellisia vastaanotto-olosuhteita koskevista menettely-, vastaanotto- ja paluudirektiivin säännöksistä ovat hyväksyttävissä.

EU:n ulkorajalle kohdistuva hybridivaikuttaminen on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen haaste

Suuri valiokunta pitää kannatettavana tavoitetta parantaa EU:n jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia tilanteissa, joissa muuttoliikettä käytetään hyväksi valtiollisen hybridivaikuttamisen välineenä. EU:n ulkorajalle kohdistuvana tällainen toiminta on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen haaste, johon vastaamiseen tarvitaan yhteisiä ratkaisuja ja yhtenäisiä toimintamalleja.

Eduskunnan hallintovaliokunta on lausunnoissaan suurelle valiokunnalle tähdentänyt, että jäsenvaltioilla tulee olla käytössään riittävät keinot tällaiseen hybridivaikuttamiseen puuttumiseksi, jotta alueellinen koskemattomuus, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä kansallinen turvallisuus kyetään kaikissa tilanteissa turvaamaan.

Hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta pitävät tärkeänä, että välineellistämiseen kohdistuvissa toimissa huomioidaan valtion oikeus päättää ulkorajojensa turvallisuudesta ja siitä, kenellä on pääsy valtion alueelle.

Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta pitää tärkeänä, että EU:lla on muuttoliikkeen välineellistämistilanteita varten käytössään johdonmukainen ja oikeasuhtainen oikeudellinen kehys, jossa määritellään selkeästi ne turvapaikka- ja paluumenettelyä sekä vastaanotto-olosuhteita koskevat puitteet, joissa jäsenvaltiot voivat välineellistämistilanteissa toimia.

Koska ehdotetut toimet merkitsevät poikkeamista tavanomaisesti sovellettavasta sääntelystä, suuri valiokunta pitää perusteltuna ehdotettua mallia, jossa toimien käyttöönotto edellyttää erillistä täytäntöönpanopäätöstä ja sitä, että kyseessä on Schengenin rajasäännöstön määritelmän mukainen muuttoliikkeen välineellistämisen tilanne.

Suuri valiokunta painottaa, että kaikkien EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan toimenpiteiden on tapahduttava kansainvälisen oikeuden velvoitteiden mukaisesti ja niiden on kunnioitettava jäsenvaltioita ja EU:ta velvoittavia perus- ja ihmisoikeuksia, otettava huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä turvattava ihmisarvoinen ja asianmukainen kohtelu.

Hallintovaliokunta toteaa, että myös välineellistämistilanteissa on varmistettava yksilön mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua, saada hakemus käsiteltyä asianmukaisessa menettelyssä ja palautuskiellon kunnioittaminen. Hallintovaliokunnan mukaan näihin velvoitteisiin ei liity joustonvaraa tai kansallista harkintavaltaa, eikä sellaista ehdoteta myöskään käsillä olevassa asetusehdotuksessa pysyväksi järjestelyksi.

Suuri valiokunta yhtyy valtioneuvoston, hallintovaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan arvioon siitä, että Schengenin rajasäännöstön uudistaminen on tarpeen muuttuneessa toimintaympäristössä, jotta Schengen-järjestelmän kestävyys ja uskottavuus voidaan turvata kriisien yhteydessä.

Rajasäännöstöä on kehitettävä, jotta sen avulla voidaan vastata muuttoliikkeen välineellistämisen lisäksi paremmin terveysuhkiin ulkorajoilla ja laajamittaiseen, luvattomaan liikkumiseen Schengenin sisärajojen yli jäsenvaltiosta toiseen.

Hallintovaliokunnan arvioon yhtyen suuri valiokunta katsoo, että ehdotuksien jatkovalmistelussa on otettava huomioon Venäjän laajamittaisten Ukrainaan kohdistuvien sotatoimien johdosta perusteellisesti muuttunut turvallisuustilanne.

Ulkorajavaltiona Suomelle on erittäin tärkeää, että muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi EU:ssa kehitetään monipuolinen valikoima operatiivisia, oikeudellisia, diplomaattisia ja taloudellisia työkaluja. Suuri valiokunta painottaa, että EU:n valmiuksia vastata hybridiuhkiin on vahvistettava horisontaalisesti ja eri politiikkasektorit läpileikkaavasti.

Suuri valiokunta toteaa, että kokonaisvaltainen ja erilaiset muuttoliiketilanteet huomioiva maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka tekee EU:n ja jäsenvaltiot vähemmän haavoittuviksi hybridivaikuttamiselle muuttoliikkeen välineellistämisen keinoin.

On kiireellistä edetä yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksessa, jotta jäsenvaltioiden toimintavalmiuksia voidaan parantaa kaikissa muuttoliiketilanteissa. Myös tehokas ja kattava EU:n ulkorajojen valvonta on tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Sääntelemättömän muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttaminen keskeistä

Kokonaisuuteen kuuluvat keskeisesti myös sääntelemättömän muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttaminen.

Kansainvälinen yhteisö on viime vuosina laatinut myös useita ihmiskaupan vastaisia lainsäädäntöinstrumentteja, jotka velvoittavat valtioita ennalta ehkäisemään ihmiskauppaa, auttamaan ja suojelemaan ihmiskaupan uhreja, varmistamaan ihmiskauppaan syyllistyneiden asianmukaisen syytteeseenpanon sekä tekemään yhteistyötä maiden kesken näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja ihmisten hyväksikäytön lopettamiseksi oikeudellisesti kestävien toimien avulla.

Suuri valiokunta toistaa (SuVL 9/ 2020 vp) näkemyksensä siitä, että tosiasiallisesti toimivien palautusjärjestelmien aikaansaaminen ja EU:n yhteisen palautuspolitiikan tehostaminen ja kumppanuudet kolmansien valtioiden kanssa kansainvälisiä velvoitteita (mm. palautuskielto ja joukkokarkotuskielto) noudattaen ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Suuri valiokunta korostaa EU:n ulkosuhteiden välineiden ja rahoituksen tehokkaan hyödyntämisen merkitystä. Kumppanuuksilla muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa voidaan osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät näiden maiden kansalaiset tai niiden alueella oleskelevat ihmiset päädy välineellistämisen kohteiksi.

 

Eduskunta

6 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
juha II

Ryssä on uhannut avata kaikki hilat ja vitkuttimet, jos Suomi pyrkii NATO:n aittaan!!!

John Quiman

Ei varmaan ole unohtanut sitä asetta, mutta suomalaisten oli löydettävä tahto sulkea raja niin, että sieltä ei ilman viisumia tai muita tarpeellisia papereita tulla. Kylmä linja on ainoa mikä toimii. Saattavat suomalaiset poliitikot olla vaan niin suvakkipehmoja, että eivät kykene siihen, vaan aiheuttavat itse Suomeen pakoloiskriisin typeryydellään.

Jussi Hämäläinen

Muistaako kukaan, miten hyvässä jamassa nämä asiat olivat, kun nykyisen suvakkilauman sijasta Suomella olivat Eila Kännö ja Hannu Siljamäki?
Rajat kiinni paperittomilta. Suomella muuten ei ole yhtäkään rajaa, jonka ns. ”turvapaikan hakijat” voivat ylittää muuten kuin Suomen lain ja Dublinin sopimuksen vastaisesti.
Pacta sunt servanda = sopimuksia noudatettakoon.

John Quiman

Rajat pitää vaan pitää kiinni jokaiselta, jolla ei ole asianmukaisia matkustusasiakirjoja.

Venäjä ei voi pakottaa vastaanottamaan ketään, joka käännytetään heti rajalla. Jos Venäjä estää niitä palaamasta, jäävät ne rajalle, jolloin se on kokonaan Venäjän ongelma. Jos ne säälistä lasketaan Suomeen, ei niiden tulo lakkaa koskaan. Jos ne jäävät Venäjän vuoksi rajalle mätänemään, lakkaa into yrittää Suomeen saman tien.

Pehmoilu tuottaa suurimman vahingon.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Voitto Ikunen

potaskaa

seant

Ei tarvita mitään hybridivaikutusta, sillä Venäjällä on miljoonia ihmisiä, joilla ei ole Venäjän kansalaisuutta he voivat vapaasti kävellä Suomeen, kuten Ruotsista 2015. Ei Venäjän rajavartijoilla ole mitään tarvetta estää kuten 2015, mutta nyt kun Suomi on epäystävällinen maa, neuvottelut ei onnistu kuten 2015, jolloin tulo loppui. Tämä lainmuutos ei pysty tähän vaikuttamaan mitään, kun on ne ihmisoikeudet. Ainoa keino, kuten Uk tulee tekemään kaikki kanaalin ylittäjät tullaan lennättämään Ruandaan eli Lappeenrannasta lennätetään johonkin sopimuksen tehtyyn valtioon ehkä Ruandaan hehän tienaavat sillä. Ei sitä porukkaa sen jälkeen järin paljon Suomeen pyri.

Kansalaisen verkkokauppa