Muu maailma Politiikka

Yhdysvallat: uusi sääntö, jonka tarkoituksena on suojella LGBTQ-sijoituslapsia, herättää republikaanien vastustusta

Kuvituskuva: Unsplash (License CC0).

Republikaanit vastustavat uutta sääntöä, jonka mukaan lastensuojeluvirastojen on sijoitettava LGBTQ-lapset ”ympäristöön, jossa ei esiinny lapsen seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa vihamielisyyttä, huonoa kohtelua tai hyväksikäyttöä”.

Terveys- ja sosiaalipalveluministeriön (HHS) syyskuussa julkaisemassa sääntöehdotuksessa edellytettäisiin myös, että huoltajat osallistuvat ”kulttuurisen osaamisen koulutukseen” sen varmistamiseksi, että LGBTQ-nuoret sijoitetaan koteihin, joissa heidän identiteettinsä on vahvistettu.

Terveysministeri Xavier Becerra sanoi lausunnossaan, että ehdotus asettaa ”lasten hyvinvoinnin etusijalle”.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että LGBTQ-nuoret ovat yliedustettuina lastensuojelujärjestelmässä. Vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että lesbot, homot ja biseksuaalit lapset joutuvat sijaishuoltoon yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin heteroseksuaaliset ikätoverinsa. Noin 30 prosenttia sijaishuoltonuorista tunnistaa itsensä LGBTQ-nuoriksi, kertoo Children’s Bureau, liittovaltion virasto, joka vastaa Yhdysvaltain lastensuojelujärjestelmän valvonnasta.

Noin 5 prosenttia sijaisnuorista tunnistaa itsensä transsukupuolisiksi.

Sääntö on kuitenkin kohdannut vastustusta republikaanien keskuudessa.

Edustaja Jim Banksin (R-Ind.), joka on parhaillaan ehdokkaana senaatissa, viime kuussa esittämä lakiesitys estäisi sijais- ja adoptioperheitä vahvistamasta transsukupuolisen lapsen sukupuoli-identiteettiä. Toimenpiteellä, jonka nimi on Sensible Adoption For Every Home Act, on neljä republikaanien kannattajaa.

Fox Newsille antamassaan lausunnossa Banks sanoi, että lakiehdotus laadittiin vastauksena HHS:n ehdotukseen, jonka hän sanoi syrjivän tulevia huoltajia, jotka ”vastustavat lapsille tehtäviä peruuttamattomia sukupuolenmuutostoimenpiteitä”.

LGBTQ-oikeuksien puolestapuhujat ovat tuominneet Indianan kongressiedustajan lakiesityksen ja hänen perustelunsa sen esittämiselle, joka heidän mukaansa heijastaa virheellisiä käsityksiä ”nuorten sukupuolenkorjaavasta terveydenhuollosta” ja antaa väärän kuvan siitä, mitä terveysministeriön sääntöluonnoksella pyritään saavuttamaan.

”Missään tässä ei puhuta mitään lapsen sukupuolen muuttamisesta”, sanoi Allen Morris, National LGBTQ Task Force -järjestön poliittinen johtaja. ”Siinä puhutaan sen varmistamisesta, että LGBTQ-nuoret eivät ole hyväksikäyttökodissa tai jossakin, jossa heitä kohdellaan huonosti.”

Muut republikaanit ovat väittäneet, että ehdotettu sääntö syrjisi uskontoon perustuvia palveluntarjoajia.

Republikaanit vastustavat

Republikaanien entisen presidenttiehdokkaan Mike Kellyn (R-Pa.) ja senaattori Tim Scottin (R-S.C.) marraskuussa edustajainhuoneeseen ja senaattiin jättämä lakiesitys estäisi valtion virastoja rankaisemasta lastensuojelun palveluntarjoajia, jotka eivät ole halukkaita ”ryhtymään toimiin, jotka ovat vastoin heidän vilpittömästi hallussaan pitämiään uskonnollisia vakaumuksia”, mukaan luettuna lapsen sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen suuntautumisen vahvistaminen. Kaksikko esitti vastaavat lait vuosina 2019 ja 2021.

Senaattori Marco Rubio (R-Fla.), yksi lakiehdotuksen 17 republikaanisesta tukijasta senaatissa, kirjoitti joulukuussa julkaistussa pääkirjoituksessa, että toimenpide kumoaisi tehokkaasti Bidenin hallinnon uudet ”woke-standardit”. Rubion viime tammikuussa esittelemä Lifting Local Communities Act -laki vahvistaisi samalla tavoin liittovaltion rahoitusta saavien uskonnollisten järjestöjen mahdollisuuksia toimia uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti.

Joulukuun 8. päivänä Becerralle lähettämässään kirjeessä 19 demokraattien senaattoria ilmaisi kuitenkin tukensa terveysministeriön ehdottamalle säännöstölle ja kirjoitti, että sen määräyksiä tarvitaan ”suojelemaan lapsia sijaishuoltojärjestelmässä enemmän kuin koskaan”.

”Kongressin jäseninä olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikki lapset, myös LGBTQIA+-lapset, voivat menestyä turvallisessa ja vakaassa ympäristössä”, senaattori Ron Wydenin (D-Ore.) johtamat senaattorit kirjoittivat kirjeessä.

Uskonnollinen vakaumus vs. LGBTQ-agenda

LGBTQ-lapset ja -nuoret, jotka ovat lastensuojelujärjestelmän piirissä, raportoivat seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään johtuvasta huonosta kohtelusta todennäköisemmin kuin normaalisti sukupuoleltaan olevat tytöt tai pojat ja heteroseksuaaliset ikätoverinsa. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa Los Angelesissa asuvista LGBTQ-sijoitusnuorista lähes 38 prosenttia ilmoitti huonosta kohtelusta, joka liittyi heidän seksuaaliseen suuntautumiseensa, sukupuoli-identiteettiinsä tai sukupuolen ilmaisuunsa.

Voittoa tavoittelemattoman, LGBTQ-lainsäädäntöä seuraavan Movement Advancement Project -järjestön mukaan 28 osavaltiossa ja Washingtonissa on nimenomaisia lakeja tai toimintalinjoja, joilla suojellaan sijaishuollossa olevia LGBTQ-nuoria seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvalta syrjinnältä, ja kuudessa muussa osavaltiossa on lakeja, joilla kielletään ainoastaan seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä.

13 osavaltiossa osavaltiossa toimiluvan saaneet lastensuojeluvirastot voivat laillisesti kieltäytyä sijoittamasta lapsia ja perheitä – myös LGBTQ-ihmisiä ja samaa sukupuolta olevia pariskuntia – ja tarjoamasta heille palveluja, jos se on ristiriidassa niiden uskonnollisten vakaumusten kanssa.

Myös osavaltiotason republikaanit ovat pyrkineet vastustamaan sääntöä.

Marraskuussa Children’s Bureau -virastolle lähettämässään kirjeessä yli tusina republikaanista osavaltioiden oikeusministeriä totesi, että terveysministeriön ehdotus syrjii kristittyjä huoltajia ja tarjoaa ratkaisuja ongelmaan, jota ei ole olemassa.

Kirjeessä, jota johti Alabaman oikeusministeri Steve Marshall (r), viitataan korkeimman oikeuden vuonna 2021 antamaan tuomioon, joka puolsi Philadelphian katolista sosiaalipalveluvirastoa, joka oli kieltäytynyt hyväksymästä samaa sukupuolta olevia pareja sijaisvanhemmiksi.

”Ehdotetulla säännöllä pyritään epäsuorasti saavuttamaan se, minkä korkein oikeus totesi perustuslain vastaiseksi vain kaksi vuotta sitten: poistamaan uskontoon perustuvat palveluntarjoajat sijaishuoltojärjestelmästä, jos ne eivät noudata seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevia uskonnollisia vakaumuksiaan”, oikeusministerit kirjoittivat 27. marraskuuta päivätyssä kirjeessä.

Terveysministeriön tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta kirjettä, mutta sanoi, että yleisöä kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä sääntöluonnoksesta. Julkinen 30 päivän kommentointiaika päättyi 27. marraskuuta 2023.

Sääntöehdotus syrjii kristittyjä sijaisperheitä

Kristillisten järjestöjen vastaukset sääntöehdotukseen ovat olleet vaihtelevia. Useimmissa terveysministeriölle toimitetuissa vastauksissa keskitytään kuitenkin huoleen siitä, että jos sääntö pannaan täytäntöön, se syrjisi uskontoon perustuvia palveluntarjoajia ja vaikeuttaisi sijaisperheiden, joista monet ovat uskonnollisia, rekrytointia ja sitoutumista.

”Ehdotettujen säännösten huolestuttavimpiin – ja todennäköisimpiin – kielteisiin vaikutuksiin kuuluisi merkittävä kylmäävä vaikutus uskonnollisen vakaumuksen omaavien ihmisten osallistumiseen sijaisperhejärjestelmään”, eräs ryhmä kirjoitti 20. marraskuuta Becerralle lähettämässään kirjeessä. ”Tämä sääntö työntäisi monet heistä pois.”

Ei-uskonnolliset palveluntarjoajat ovat puolestaan suurelta osin väittäneet, että sääntöluonnosta tarvitaan suojelemaan LGBTQ-nuoria, jotka ovat jo nyt alttiita hyväksikäytölle.

”Kun otetaan huomioon kaikki se tuska, hylkääminen, rikotut lupaukset ja ero, jota monet sijaishuollossa olevat nuoret kokevat, kohdennettu ja erityinen suunnitelma LGBTQI+-nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi turvallisten ja asianmukaisten sijoituspaikkojen avulla voi varmistaa, että nuoret tunnustetaan ja vahvistetaan, kun he ilmaisevat tarpeitaan”, kirjoitti sijaishuoltonuorten parissa työskentelevän Clevelandissa sijaitsevan voittoa tavoittelemattoman järjestön koordinaattori.

”Kun suunnitelmaa sitten noudatetaan, nuoret todella kokevat, että heidän tarpeisiinsa vastataan, että heidän äänellään on merkitystä ja että heillä on välittävä verkosto”, koordinaattori kirjoitti. ”Tämä on elintärkeää kaikille nuorille, mutta erityisesti LGBTQI+-nuorille, koska tiedämme, että niin usein näin ei ole.”

Jotkut uskonnottomat ja demokraattiset järjestöt ovat kuitenkin arvostelleet ehdotusta, joka ei heidän mukaansa mene tarpeeksi pitkälle, koska se sallii edelleen sellaisten henkilöiden ryhtymisen sijaisvanhemmiksi, jotka eivät kannata LGBTQ-identiteettejä.

Useat ryhmät viittasivat terveysministeriölle toimittamissaan kommenteissa vuonna 2021 tehtyyn tutkimukseen nuorista, jotka salasivat LGBTQ-identiteettinsä ennen sijoitusta, koska pelkäsivät ”sosiaalityöntekijän reaktiota” ja ”huolta sijoituksen menettämisestä”.

”Säännön sallima joustavuus olettaa, että niitä, jotka ovat LGBTQI+ ja jotka eivät vielä ole paljastaneet itseään, palvellaan hyvin, kun heidät sijoitetaan mihin tahansa perheeseen – mukaan lukien ne, jotka valitsevat ”turvallisen ja asianmukaisen” sijoittamisen”, erään lastenoikeusjärjestön toiminnanjohtaja kirjoitti. ”Se, ettei vaadita, että jokainen palveluntarjoaja on turvallinen ja asianmukainen sijoituspaikka LGBTQI+-lapsille, tarkoittaa kuitenkin sitä, että LGBTQI+-nuoret sijoitetaan puutteellisiin sijoituspaikkoihin.”

Lähde: Fox News, The Hill, Public Discourse, HHS

1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka

Juuri ne ” ympäristöt ” joista lapsia nyt ollaan suojelevinaan ilmenee hyväksikäyttöä. Laitetaan siis pukki kaalimaan vartijaksi ja toivotaan ettei mitään tapahtuisi.